archive-fi.com » FI » C » CODEOFCONDUCT.FI

Total: 189

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • myötä on alettu kiinnittämään entistä enemmän huomiota väärinkäytösriskin olemassa oloon Etenkin yhdysvalloissa tämä on johtanut siihen että myös tilintarkastajalta odotetaan entistä parempaa kykyä paljastaa väärinkäytöksiä Myös tilintarkastajan riippumattomuuteen kiinnitetään entistä enemmän huomiota Tämä näkyy esimerkiksi siinä ettei sama tilintarkastaja saa SOX n 201 pykälän mukaan enää tarjota konsultointipalveluita tilintarkastusasiakkailleen Tällä pyritään välttämään tilanne jossa muusta kuin tilintarkastuksesta saatavat palkkiot toimisivat taloudellisina kannustimina positiivisen tarkastuskertomuksen antamiseen Eturistiriitoja saattaisi syntyä myös tilanteessa jossa tilintarkastaja tilinpäätöstarkastuksessaan joutuisi tarkastamaan työtä jonka luomisessa hän on itse ollut osallisena tarjotessaan konsultointipalveluja SOX on muuttanut myös tilintarkastajien raportointivelvollisuutta nyt heidän tulee antaa lausuntonsa johdon sijaan suoraan tarkastusvaliokunnalle Joidenkin näkemysten mukaan tilintarkastuksen laatu paranee kun tilintarkastajan palkkauksesta ja palkkioista päättää tarkastusvaliokunta Näin estetään tilanne jossa johto huomaamattaan rajoittaa tarkastuksen laajuutta kontrolloidakseen kustannuksia Tarkastusvaliokunnalla ei ole niin suurta kannustinta kustannusten minimoimiseen vaan heidän intresseissään on tehdä tarkastuksesta riittävän laaja jotta tilintarkastusriski saadaan katetuksi Riippumattomuuden edellytykset SOX prosessissa ovat tärkeitä mutta toisaalta on myös mahdollistettava riittävä kommunikointi tilintarkastajien ja johdon välillä Tilintarkastusprosessin edetessä johdon on saatava varmuus siitä että heidän arvionsa sisäisen valvonnan dokumentointi kontrollitestaukset ja niihin liittyvä raportointi täyttävät lain sekä tilintarkastajan vaatimukset Hieman ristiriitaista onkin että SOX kieltää konsultaatiopalveluiden tarjoamisen mutta samalla sallii neuvonantamisen sisäisen valvonnan järjestämisessä Tämä neuvonanto laskutetaan tilintarkastuspalkkioina joten muodollisesti konsultointikieltoa ei rikota Tällöin kuitenkin päädytään tilanteeseen jossa tilintarkastaja arvioi työtä jonka luomisessa hän on itse ollut osallisena Craswell 1999 on tutkinut konsultointipalveluiden vaikutusta tilintarkastajan raportointipäätöksiin ja päätynyt tulokseen ettei konsultointipalveluiden tarjoaminen uhkaa tilintarkastajan riippumattomuutta Toisin sanoen tilintarkastajien konsultointipalkkiot eivät toimisi kannustimena vakiomuotoisen tarkastuskertomuksen antamiseen tilanteessa jolloin tulisi harkita vakiomuotoisuudesta poikkeamista Aiheeseen liittyvää kirjallisuutta Tackett James A Wolf Fran Claypool Gregory A 2006 Internal control under Sarbanes Oxley a critical examination Managerial Auditing Journal Vol 21 No 3 317 323 Coustan Harvey Leinicke Linda M Rexroad Max W Ostrosky Joyce A 2004 Sarbanes Oxley What

  Original URL path: http://www.codeofconduct.fi/2010/01/21/soxn-vaikutus-tilintarkastajan-rooliin-sisaisen-valvonnan-tarkastamisessa/ (2016-04-29)
  Open archived version from archive • on Vastaukseksi sain että sen on oltava jotain minkä avulla johto voi seurata sitä mitä työntekijät tekevät Vastaus oli siinä mielessä mielestäni hyvä että siinä mainittiin työntekijöiden tekeminen se että organisaatiossa määritellään hienot ohjeet ja toimintamallit sisäisen valvonnan järjestämisestä ei vielä riitä vaan huomiota on kiinnitettävä siihen että jokainen työntekijä ymmärtää mistä sisäisessä valvonnasta on kyse ja toimii sen periaatteiden mukaisesti Yleisen määritelmän mukaan sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan laajaa yhtiön sisään rakennettua valvontajärjestelmää joka muodostuu useista erilaisista organisaation eri tasoilla suoritettavista kontrollitoimenpiteistä kuten työtehtävien erityttämisestä hyväksymispolitiikoista sekä kirjanpito ja toiminnanohjausjärjestelmien sisältämistä kontrolleista Mitä nämä kontrollitoimenpiteet oikeastaan ovat Asiaa voidaan havainnollistaa muutaman esimerkin avuin Työtehtävien eriyttäminen on hyvin perinteinen esimerkki sisäisen valvonnan järjestämisestä Käytännössä sillä tarkoitetaan sitä että henkilö ei saisi olla vastuussa yhden prosessin jokaisesta osasta Ottakaamme esimerkki ostoprosessista sama henkilö ei saisi olla vastuussa sekä laskun hyväksymisestä että maksunpanemisesta Hyväksymispolitiikka muodostuu yrityksen määräämistä säännöistä siitä kenellä on valtuudet hyväksyä investointeja kirjanpidon kirjauksia asiakashyvityksiä tai käytettäviä toimittajia Ohjausjärjestelmä voi sisältää kontrollin jonka mukaan ostotilausta ei voida tehdä ennen kuin tilaus on hyväksytty tai että järjestelmään voi syöttää uusia toimittajia ainoastaan tietyn autorisoinnin omaava henkilö Sisäisen valvonnan seuranta toimii silloin hyvin kun virheet ja puutteet sisäisen valvonnan toiminnassa pystytään havaitsemaan ja raportoimaan

  Original URL path: http://www.codeofconduct.fi/2010/06/10/mita-sisainen-valvonta-tarkoittaa-kaytannossa/ (2016-04-29)
  Open archived version from archive


 • Auditors tarjoama itsearviointiin liittyvä erityistutkinto Tutkinto kattaa valvonnan itsearviointiin liittyviä tärkeitä kysymyksiä kuten itsearvioinnin suunnittelua Do you like it 0 Lue lisää 26 2 2013 Julkaissut Niina Ratsula 26 2 2013 Kategoriat väärinkäytös Väärinkäytösriskien hallinta kuuluu hyvään hallintotapaan Viime vuonna julkaistun Yhdysvaltalaisen ACFE n tutkimuksen mukaan keskivertoyritys menettää 5 vuotuisesta liikevaihdostaan väärinkäytösten seurauksena Väärinkäytösriskien hallinta kuuluu hyvään hallintotapaan Väärinkäytösten torjunnassa on viime kädessä kyse organisaation taloudellisen tuloksen ja omaisuuden turvaamisesta Sisäisellä Do you like it 0 Lue lisää 1 2 2013 Julkaissut Niina Ratsula 1 2 2013 Kategoriat kontrolli Sisäinen valvonta Ehkäisevä vai paljastava kontrolli Kontrollitoimenpiteet ovat sisäisen valvonnan tärkeä komponentti Yksi tapa luokitella kontrolleja on jakaa ne ehkäiseviin ja paljastaviin kontrolleihin Mistä näissä on kyse Ehkäisevät kontrollit Ehkäisevien kontrollien tavoitteena on virheiden ja väärinkäytösten ennaltaehkäiseminen Ne Do you like it 0 Lue lisää 25 1 2013 Julkaissut Niina Ratsula 25 1 2013 Kategoriat sisäisen valvonnan koulutus Sisäisen valvonnan päivä 14 2 2013 Viime syksynä lanseerattu IIA n järjestämä Sisäisen valvonnan päivä sai positiivisen vastaanoton Osallistujia koulutuspäivässä oli 60 ja palaute päivän sisällöstä oli pitkälti positiivista Nyt Sisäisen valvonnan päivä järjestetään toistamiseen Ohjelmaa on päivitetty päivän Do you like it 0 Lue lisää 8 1 2013 Julkaissut Niina Ratsula 8 1 2013 Kategoriat kirjallisuus sisäisen valvonnan koulutus Talentum Events Sisäinen valvonta osana johtamisjärjestelmää Talentum Events järjestää ensimmäisen kerran ajankohtaisen kahden päivän koulutusseminaarin aiheesta Sisäinen valvonta osana johtamisjärjestelmää Kyseessä on käytännönläheinen koulutus jonka tavoitteena on luoda kokonaiskuva siitä miten sisäinen valvonta voidaan järjestää niin että se Do you like it 0 Lue lisää 19 12 2012 Julkaissut Niina Ratsula 19 12 2012 Kategoriat Riskienhallinta Sisäinen tarkastus Sisäinen valvonta tarkastusvaliokunta Tilintarkastus Sisäinen valvonta yrityksen eri tuki ja tarkastustoimintojen näkökulmasta Sisäinen valvonta rakentuu useista osa alueista organisaation eri tasoilla ja sitä voidaan tarkastella monen eri organisaation toiminnon kautta Tilintarkastus lehden joulukuun numerossa julkaistussa

  Original URL path: http://www.codeofconduct.fi/tag/sisainen-kontrolli/page/2/ (2016-04-29)
  Open archived version from archive


 • ainakin muutama 1 Ymmärrä yrityksesi kannalta oleelliset väärinkäytösriskit Varmista että organisaatiossa ollaan tietoisia siitä minkälaisten väärinkäytösten kohteeksi sillä on mahdollisuus joutua 2 Varaudu riskeihin Luo relevantteja väärinkäytöksiä ehkäiseviä kontrolleja ja varmista että kontrollit todella tulevat implementoiduiksi Kontrollien tehokkuutta tulee arvioida jatkuvasti 3 Kouluta henkilöstöä Pidä huoli että henkilöstö saa riittävästi koulutusta väärinkäytösriskeistä kontrolleista sekä väärinkäytösepäilyjen raportoimismenettelyistä Myös houkutus väärinkäytösten tekemiseen pienenee kun henkilöstö tietää että kontrolleja on asetettu väärinkäytösten torjumiseksi 4 Luo selkeät pelisäännöt Kommunikoi yrityksen toimintatavoista esimerkiksi liiketapaperiaatteiden muodossa ja pidä huoli että jokainen työntekijä on tietoinen siitä minkälaista toimintaa heiltä odotetaan Kun henkilöstö tietää omat tehtävänsä valtuutensa sekä yrityksen toimintatavat on todennäköisempää että he myös toimivat niiden mukaisesti 5 Luo kanava väärinkäytösten raportoimiselle ja käsittelylle Implementoi järjestelmä jota kautta työntekijät tai yhteistyökumppanit voivat raportoida mahdollisesti anonyymisti väärinkäytösepäilyistään Luo selkeä prosessi väärinkäytösepäilyjen käsittelylle Prosessin on oltava erityisen sensitiivinen sillä aina on olemassa mahdollisuus että väärinkäytösepäily osoittautuu aiheettomaksi Työntekijälle on tehtävä myös selväksi että väärinkäytösepäilyjen raportoiminen ei vaaranna heidän asemaansa organisaatiossa 6 Allokoi riittävästi resursseja sisäiselle tarkastukselle Sisäisen tarkastuksen pelkällä olemassaololla on tunnetusti jo itsessään väärinkäytöksiä ehkäisevä vaikutus On kuitenkin muistettava että sisäisen tarkastuksen ensisijainen tehtävä ei ole väärinkäytösten havaitseminen Väärinkäytösten ehkäisy on usean eri tahon ja prosessin yhteistyötä Pääasiallinen

  Original URL path: http://www.codeofconduct.fi/2012/08/08/keinoja-vaarinkaytosriskin-hallintaan/ (2016-04-29)
  Open archived version from archive


 • tulee varmasti näkymään myös yhä lisääntyvänä opetustarjontana ammatti ja korkeakouluissa sekä lisääntyneenä kiinnostuksena aihetta kohtaan opinnäytetöissä Sisäisen valvonnan korostamisella ja kehittämisellä on merkittäviä hyötyjä yritykselle Arvioimalla riskejä ja kontrolleja sekä dokumentoimalla operationaalisten ja taloudellisten prosessien kuvauksia voidaan selkeämmin ymmärtää yrityksen liiketoimintaa Tehostuneella käyttöoikeuksien hallinnalla hyväksyttämisrajojen tarkemmalla määrittämisellä ja tarkentuneilla työnkuvauksilla selkeytetään eri henkilöiden ja funktioiden välisiä vastuusuhteita Formalisoimalla jo olemassa olevia prosesseja ja dokumentoimalla kontrolleja voidaan saada aiempaa parempi varmuus siitä että yrityksessä tehdään oikeita asioita oikeiden ihmisten toimesta jolloin riskit väärinkäytöksien ja virheiden mahdollisuuksista pienenevät Myös panostamalla sisäisen valvonnan arviointiin saadaan tärkeää tietoa yrityksen valvontajärjestelmän tilasta jota voidaan käyttää hyväksi prosessien ja toimintatapojen kehittämisessä Haasteeksi tulevaisuudessa voi kuitenkin muodostua se että sisäisen valvonnan toteuttamisessa mennään liian yksityiskohtaiselle tasolle mikä hidastaa päätöksentekoa ja yrityksen toimintaa Prosessikuvausten ja toimintaohjeiden pelkällä olemassaololla ja dokumentoinnilla ei vielä saada valvonnan hyötyjä vaan niiden tulee olla liiketoiminnan kannalta järkeviä ja toimivia myös käytännössä Äärimmäisessä tapauksessa voidaan päätyä tilanteeseen jossa liiketoimintaan liittyviä terveitä riskejä ei uskalleta enää ottaa Valvontajärjestelmä ei ole tehokas jos sen ylläpitämisestä aiheutuvat kulut ylittävät siitä saatavat hyödyt Sisäisen tarkastuksen asema organisaatiossa on vahvistunut merkittävästi sisäisen valvonnan kehityksen mukana Sisäistä tarkastusta ei nähdä enää pelkkänä kuittien tarkastajana vaan sen odotetaan jatkuvasti tuottavan lisäarvoa

  Original URL path: http://www.codeofconduct.fi/2012/01/12/tulevaisuuden-nakokulmia-sisaiseen-valvontaan/ (2016-04-29)
  Open archived version from archive


 • korkeakoulujen opetustarjonnassa Sisäisen valvonnan käsite ja määritelmä ovat olleet murroksessa Sisäinen valvonta ei enää ole perinteisen käsityksen mukainen vain kirjanpitoon ja taloudelliseen raportointiin liittyvä asia vaan tänä päivänä se voidaan nähdä osana johdon ohjausta ja corporate governance järjestelmää Sisäinen valvonta voi toimia johdolle työkaluna saada organisaatio toimimaan haluamallaan tavalla Samalla se tuottaa johdolle tärkeää tietoa organisaation tilasta ja aikaansaannoksista Kansainvälisten corporate governance säännösten myötä monissa organisaatioissa on kiinnitetty entistä enemmän huomiota sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointiin ja kehittämiseen Samalla kun koko sisäisen valvonnan käsite on kehittynyt ja laajentunut ovat myös odotukset lisääntyneet siitä mitä sisäisen valvonnan täytyy tai pitäisi tehdä Ennen sisäinen valvonta sen toimivuus tai toimimattomuus on nähty organisaation sisäisenä asiana Tänä päivänä sisäisestä valvonnasta joudutaan kuitenkin lausumaan julkisesti mikä tekee siitä hyvin kiinnostavan myös ulkoisten sidosryhmien näkökulmasta Lainsäätäjät ja valvojat tarkastusvaliokunnan jäsenet yritysjohto analyytikot sijoittajat vakuuttajat tavarantoimittajat yhteistyökumppanit ja monet muut sidosryhmät osoittavat nykyään huomattavasti enemmän kiinnostusta yrityksen sisäistä valvontaa kohtaan kuin vielä muutamia vuosia sitten Käytännössä sisäisen valvonnan korostunut merkitys voidaan nähdä myös sisäisen tarkastuksen toiminnon entistä merkittävämpänä roolina ylimmän johdon tukemisessa Tänä päivänä sisäisiä tarkastajia on enemmän ja he toimivat useammilla toimialoilla ja useammissa organisaatioissa kuin ennen Sisäisen tarkastuksen asema organisatorisesti on parantunut ja raportointi tapahtuu yhä useammin suoraan hallitukselle tai tarkastusvaliokunnalle Jatkuvasti kehittyvä toimintaympäristö asettaa sisäisille tarkastajille yhä suurempia odotuksia ja haasteita Samalla IT järjestelmien kehittyminen mahdollistaa tarkastustyön ja valvonnan kehittämisen Tärkein yrityksen sisäisestä valvonnasta määräävä laki on yhdysvaltalainen Sarbanes Oxley lainsäädäntö jota suomalaisista yrityksistä vain murto osa joutuu soveltamaan Suomen lainsäädäntö ei suoraan määrää sisäisen valvonnasta Sen järjestämisestä annetaan kuitenkin suosituksia listayhtiöiden hallinnointikoodin yhteydessä Lisäksi myös osakeyhtiölakia arvopaperimarkkinalakia tilintarkastuslakia ja kirjanpitolakia voidaan tarkastella sisäisen valvonnan näkökulmasta Tämä kirja tarjoaa yleiskatsauksen yrityksen sisäiseen valvontaan Ensimmäisessä luvussa pohditaan sisäisen valvonnan käsitettä yleisesti sekä kuvataan sisäisen valvonnan tehokkuusnäkökulmaa sen rajoitteita sekä vastuuta sisäisestä valvonnasta Toisessa luvussa avataan

  Original URL path: http://www.codeofconduct.fi/2012/01/04/esipuhe-yrityksen-sisainen-valvonta-kirjaan/ (2016-04-29)
  Open archived version from archive


 • control self assessment Kyseessä on sisäisten tarkastajien ammattijärjestön IIA n Institute of Internal Auditors tarjoama itsearviointiin liittyvä erityistutkinto Tutkinto kattaa valvonnan itsearviointiin liittyviä tärkeitä kysymyksiä kuten itsearvioinnin suunnittelua Do you like it 0 Lue lisää 26 2 2013 Julkaissut Niina Ratsula 26 2 2013 Kategoriat väärinkäytös Väärinkäytösriskien hallinta kuuluu hyvään hallintotapaan Viime vuonna julkaistun Yhdysvaltalaisen ACFE n tutkimuksen mukaan keskivertoyritys menettää 5 vuotuisesta liikevaihdostaan väärinkäytösten seurauksena Väärinkäytösriskien hallinta kuuluu hyvään hallintotapaan Väärinkäytösten torjunnassa on viime kädessä kyse organisaation taloudellisen tuloksen ja omaisuuden turvaamisesta Sisäisellä Do you like it 0 Lue lisää 1 2 2013 Julkaissut Niina Ratsula 1 2 2013 Kategoriat kontrolli Sisäinen valvonta Ehkäisevä vai paljastava kontrolli Kontrollitoimenpiteet ovat sisäisen valvonnan tärkeä komponentti Yksi tapa luokitella kontrolleja on jakaa ne ehkäiseviin ja paljastaviin kontrolleihin Mistä näissä on kyse Ehkäisevät kontrollit Ehkäisevien kontrollien tavoitteena on virheiden ja väärinkäytösten ennaltaehkäiseminen Ne Do you like it 0 Lue lisää 25 1 2013 Julkaissut Niina Ratsula 25 1 2013 Kategoriat sisäisen valvonnan koulutus Sisäisen valvonnan päivä 14 2 2013 Viime syksynä lanseerattu IIA n järjestämä Sisäisen valvonnan päivä sai positiivisen vastaanoton Osallistujia koulutuspäivässä oli 60 ja palaute päivän sisällöstä oli pitkälti positiivista Nyt Sisäisen valvonnan päivä järjestetään toistamiseen Ohjelmaa on päivitetty päivän Do you like it 0 Lue lisää 8 1 2013 Julkaissut Niina Ratsula 8 1 2013 Kategoriat kirjallisuus sisäisen valvonnan koulutus Talentum Events Sisäinen valvonta osana johtamisjärjestelmää Talentum Events järjestää ensimmäisen kerran ajankohtaisen kahden päivän koulutusseminaarin aiheesta Sisäinen valvonta osana johtamisjärjestelmää Kyseessä on käytännönläheinen koulutus jonka tavoitteena on luoda kokonaiskuva siitä miten sisäinen valvonta voidaan järjestää niin että se Do you like it 0 Lue lisää 19 12 2012 Julkaissut Niina Ratsula 19 12 2012 Kategoriat Riskienhallinta Sisäinen tarkastus Sisäinen valvonta tarkastusvaliokunta Tilintarkastus Sisäinen valvonta yrityksen eri tuki ja tarkastustoimintojen näkökulmasta Sisäinen valvonta rakentuu useista osa alueista organisaation eri tasoilla ja sitä voidaan tarkastella monen eri organisaation toiminnon kautta Tilintarkastus lehden joulukuun numerossa julkaistussa artikkelissani pohdin miltä sisäinen valvonta näyttää sisäisen tarkastuksen tilintarkastuksen tarkastusvaliokunnan ja Do you like it 0 Lue lisää 14 11 2012 Julkaissut Niina Ratsula 14 11 2012 Kategoriat itsearviointi Sisäinen valvonta sisäisen valvonnan arviointi sisäisen valvonnan koulutus Näkökulmia sisäiseen valvontaan yksityiseltä sektorilta Olin eilen puhumassa Talentum Eventsin järjestämässä Sisäinen valvonta ja tarkastus 2012 seminaarissa aiheesta Näkökulmia sisäiseen valvontaan yksityiseltä sektorilta Puheenvuoroni tarkoituksena oli jakaa joitakin ajatuksia yksityisen sektorin kokemuksistani julkisen sektorin edustajille joille seminaari Do you like it 0 Lue lisää 8 10 2012 Julkaissut Niina Ratsula 8 10 2012 Kategoriat itsearviointi sisäisen valvonnan arviointi Itsearviointi sisäisen valvonnan arviointikeinona Käytännössä sisäinen valvonta on tehokasta silloin kun kontrollit toimivat Tämän varmistamiseksi tarvitaan seurantaa eli prosessia jonka avulla arvioidaan sisäisen valvonnan toimivuutta ja laatua Arvioinnin tuloksena saadaan tietoa siitä toimivatko kontrollit niin kuin Do you like it 0 Lue lisää 17 9 2012 Julkaissut Niina Ratsula 17 9 2012 Kategoriat Myynnin tarkastus Myyntiprosessi Sisäinen tarkastus Sisäinen valvonta Sisäinen valvonta myyntiprosessin tukena Tuoreessa Tilintarkastus lehdessä kirjoitin sisäisestä valvonnasta myyntiprosessin näkökulmasta Jokaisen yrityksen tavoitteena on onnistunut myyntiprosessi sisäisen valvonnan avulla voidaan monin keinoin edesauttaa tämän tavoitteen toteutumista Myyntiprosessin tueksi asetettujen kontrollien

  Original URL path: http://www.codeofconduct.fi/tag/sisainen-tarkastus/page/2/ (2016-04-29)
  Open archived version from archive


 • valvonnan järjestämiseen ja siitä raportoimiseen Samanaikaisesti sisäisen valvonnan käsite on yleistynyt tieteellisessä tutkimuksessa sekä korkeakoulujen opetustarjonnassa Aiheesta Do you like it 0 Lue lisää 22 3 2012 Julkaissut Niina Ratsula 22 3 2012 Kategoriat dokumentointi Sisäinen valvonta toimintaohje Yritystason kontrollit Mitä ovat yritystason kontrollit Yritystason kontrollit ovat osa valvontaympäristöä joka muodostaa perustan sisäiselle valvontajärjestelmälle Näin ollen myös sisäisen valvonnan kehityshankkeessa tulisi lähteä liikkeelle yritystason kontrollien tunnistamisesta Jokaisella yrityksellä on olemassa yritystason kontrolleja mutta se millä tavalla Do you like it 0 Lue lisää 21 2 2012 Julkaissut Niina Ratsula 21 2 2012 Kategoriat Sisäinen tarkastus Sisäinen valvonta tarkastusvaliokunta Tarkastusvaliokunnan rooli sisäisessä valvonnassa Tarkastusvaliokunta on yhtiön hallituksen perustama ja sen jäsenistä koostuva elin jonka tavoitteena on varmistaa taloudellisen informaation laatua ja luotettavuutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaan valiokunta on perustettava yhtiössä jonka liiketoiminnan laajuus edellyttää taloudellista Do you like it 0 Lue lisää 12 1 2012 Julkaissut Niina Ratsula 12 1 2012 Kategoriat Sisäinen tarkastus Sisäinen valvonta Tulevaisuuden näkökulmia sisäiseen valvontaan Sisäisen valvonnan käsite ja merkitys on murroksen alla Heikosta sisäisestä valvonnasta aiheutuneet yritysskandaalit ja konkurssit ovat osaltaan vaikuttaneet lisääntyneeseen kiinnostukseen yrityksen sisäistä valvontaa kohtaan Ulkoisilta tahoilta on tullut vaatimus hyvälle johtamis ja Do you like it 0 Lue lisää 4 1 2012 Julkaissut Niina Ratsula 4 1 2012 Kategoriat kirjallisuus lainsäädäntö Prosessien kehittäminen Sisäinen tarkastus Sisäinen valvonta sisäisen valvonnan arviointi Yrityksen Sisäinen Valvonta kirjan esipuhe Yrityksen sisäinen valvonta on viimeisen 15 vuoden aikana herättänyt kiinnostusta niin akateemisen tutkimuksen kuin käytännön yritystoiminnan kentällä Enronin kaltaiset yritysskandaalit sekä sidosryhmien kasvaneet vaatimukset yrityksen toiminnan ja talouden läpinäkyvyydestä ovat lisänneet yritysten Do you like it 0 Lue lisää 13 12 2011 Julkaissut Niina Ratsula 13 12 2011 Kategoriat kirjallisuus Sisäinen tarkastus Sisäinen valvonta Yrityksen Sisäinen Valvonta kirja ennakkotilattavissa Yrityksen sisäinen valvonta on saanut osakseen paljon huomiota viime vuosina Yritykset kiinnittävät entistä enemmän huomiota valvonnan järjestämiseen ja siitä raportoimiseen Samanaikaisesti sisäisen valvonnan käsite on yleistynyt tieteellisessä tutkimuksessa sekä korkeakoulujen opetustarjonnassa Aiheesta Do you like it 0 Lue lisää 12 12 2011 Julkaissut Niina Ratsula 12 12 2011 Kategoriat lainsäädäntö Sarbanes Oxley Sisäinen tarkastus Sisäinen valvonta Mitä eroa on sisäisellä valvonnalla ja sisäisellä tarkastuksella Sisäisen valvonta ja sisäinen tarkastus mielletään usein samaksi asiaksi tai ainakaan selkeää eroa näiden kahden välille tuntuu olevan usein vaikea määrittää Sisäinen valvonta ja tarkastus nivoutuvatkin monelta osin yhteen mutta käsitteinä niiden Do you like it 0 Lue lisää 19 10 2011 Julkaissut Niina Ratsula 19 10 2011 Kategoriat dokumentointi Prosessien kehittäminen Sarbanes Oxley Sisäinen valvonta SOX Miten ja miksi dokumentoida kontrolleja Valvontatoiminnot ovat osa sisäistä valvontajärjestelmää 1 joiden voidaan ajatella koostuvan kahdesta elementistä Ensinnäkin politiikoista eli toimintaperiaatteista jotka määrittävät mitä pitäisi tehdä Toinen tekijä ovat toimenpiteet joilla politiikka toteutetaan eli käytännössä usein sitä mitä Do you like it 0 Lue lisää 13 10 2011 Julkaissut Niina Ratsula 13 10 2011 Kategoriat lainsäädäntö Sisäinen tarkastus Tilintarkastus Tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen yhteensovittaminen Tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen tehtäväkenttä on osittain yhtenäinen Parhaassa tapauksessa kummatkin voivat hyödyntää toisen tekemää työtä omassa tarkastusprosessissaan Keskeisessä asemassa yhteistyön suunnittelussa ja toteutuksessa on tilintarkastustyön ja sisäisen tarkastuksen tehtävien koordinointi yhteistyön

  Original URL path: http://www.codeofconduct.fi/tag/sisainen-tarkastus/page/3/ (2016-04-29)
  Open archived version from archive