archive-fi.com » FI » P » PESV.FI

Total: 56

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Pernå Skärgårds Vattenandelslag » Rörslangarna levererade
  Anslutning Info Grunderna för fakturering Pris för anslutningar och vatten Stadgar Frågor och svar Blanketter Bli medlem Förändra faktureringsadress Kontakter Styrelse och disponent Entreprenörer Länkar Rörslangarna levererade Rörslangarna levereras upprullade och har lagts ut för att rakna På bilderna syns

  Original URL path: http://www.pesv.fi/rorslangarna-levererade/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Pernå Skärgårds Vattenandelslag » Kartor
  Grunderna för fakturering Pris för anslutningar och vatten Stadgar Frågor och svar Blanketter Bli medlem Förändra faktureringsadress Kontakter Styrelse och disponent Entreprenörer Länkar Kartor Situation september 2015 Ladda ner PDF et genom att klicka på bilden eller här På kartan

  Original URL path: http://www.pesv.fi/kartat/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Pernå Skärgårds Vattenandelslag » Anslutning & Info
  VARFÖR VATTENANDELSLAG Pernå skärgårds vattenandelslag har enligt sina stadgar grundats för att bygga upprätthålla och underhålla ett vatten och avloppsverk och erbjuda vattentjänster huvudsakligen för dess medlemmar En grundläggande tanke för vår verksamhet är att möjligheter till vatten avlopp och fiberkabel utgör en absolut förutsättning för fortsatt fast bosättning och eventuell inflyttning i skärgårdsområdet och att alla lovisabor skall behandlas likvärdigt oberoende av var man bor Glesbygd innebär per definition att färre är med och betalar Därför behövs stöd från samhället Den fasta bosättningen är ofta ensam för liten och utspridd för att ekonomiskt genomföra en sådan plan och då kvalitets och reningskraven på vatten ändå berör alla lika oberoende av boendeform är fritidsbornas engagemang i projektet av stor vikt Dessa tankar har omfattats också av stadens beslutande organ som givit Sarfsalö och Kabböle Malmsbyborna möjlighet att ansluta sig till den vatten och avloppsledning som planeras från Rönnäs via Isnäs för att sedan förenas till en gemensam ledning landvägen till Vårdö Detta nätverk utgör numera en del av stadens vattenförsörjningplan för Pernå stadsdel och dess skärgård och andelslaget jämte samhällets stödfunktioner utgör de vedertagna verktygen för utbyggandet av nätverk i skärgården Att ansluta sig till vattenandelslagets nätverk skall vara ett

  Original URL path: http://www.pesv.fi/anslutning-info/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Pernå Skärgårds Vattenandelslag » Grunderna för fakturering
  av andelslagets styrelse för att säkerställa andelslagets ekonomi och förmåga att sköta fastslagna åligganden bl a upprätthålla den förväntade servicenivån Enligt stadgarna 12 är var och en medlem skyldig att bl a 1 ingå ett av styrelsen godkänt avtal om anslutning och utnyttjande av andelslagets tjänster Detta innebär att var och en anslutning inbegriper och faktureras för BÅDE vatten OCH avlopp Vi har hela tiden framhållit att nätverket innehåller båda delarna och att servicen är en helhet Om en abonnent vill använda sig av enbart antingen vatten eller avlopp är detta givetvis möjligt men det blir ingen ändring i taxan eftersom kostnaderna förblir desamma för andelslaget Samtliga anslutningar debiteras även samma grundavgift 2 följa av styrelsen godkända gällande leveransvillkor och taxor eller prislistor för vattentjänster Faktura 7 12 15 innehåller en korrigering med 2 5m 3 mån av uppskattad vattenkonsumtion för fakturerad tid före juli 2015 tidigare uppskattning 5m 3 mån Faktureras även grundavgift och minimiförbrukning för tiden 7 12 2015 à 2 5m 3 mån se http www pesv fi pris och rabatter Sedan juli 2015 är även avloppssystemet i bruk vilket betyder att medlemmar därefter även faktureras för 2 5m 3 mån avlopp oberoende om avloppet är kopplat

  Original URL path: http://www.pesv.fi/grunderna-for-fakturering/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Pernå Skärgårds Vattenandelslag » Pris för anslutningar och vatten
  2 5 m3 mån 1 79 m3 2 22 m3 Avloppsvattenpris 1 1 2015 2 5 m3 mån 2 51 m3 3 11 m3 Grundavgift 13 71 mån 17 00 mån PRIS FÖR BYTE AV VATTENMÄTARE Vid byte av en fastighets vattenmätare debiteras fastighetsägaren 75 VATTENANDELSLAGETS ANSLUTNINGSAVGIFT OCH RABATTER Fastighetens anslutningsavgift En fastighet har fastställd anslutningsavgift i detta nu 13 000 euro Avgiften omfattar bruksrätt till stamnätet eventuella anslutningsavgifter till Lovisa stads vattenverk samt pump och vattenmätare för fastigheten Avgiften omfattar inte anslutningen mellan fastigheten och den av vattenandelslaget anvisade anslutningspunkten ej heller kostnader för eventuell dragning från sjön upp på land rantautuminen En 1 anslutning berättigar att koppla bostadshuset och t ex utebastu eller ekonomibyggnad på samma tomt och i samma hushålls andvändning till PeSV s nätverk Vattenandelslaget bekostar endast en pump per anslutning Volymrabatt flera fastigheter Om samma juridiska person äger flera fastigheter och beställer anslutningarna samtidigt är den berättigad till volymrabatt Volymrabatten utgör 2 av helhetspriset per fastighet Detta gäller för 2 10 fastigheter Exempelvis 3 fastigheter samtidigt berättigar till en rabatt på 6 och 10 fastigheter till 20 För helheter på mer än 10 fastigheter ger vattenandelslaget ett anbud Volymrabatt flera hus på samma fastighet Om

  Original URL path: http://www.pesv.fi/pris-och-rabatter/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Pernå Skärgårds Vattenandelslag » Stadgar
  de flesta rösterna Om rösterna faller jämnt avgörs ett val genom lottning och i övriga ärenden gäller som beslut den åsikt som stämmans ordförande har understött Då det vid val har föreslagits fler än två personer för ett uppdrag eller en uppgift och ingen av dem har erhållit röstmajoritet förrättas en ny röstning mellan de kandidater som har fått understöd vid röstningen Den som har fått de största antalet röster anses då vara vald Stämmans ordförande skall se till att det förs ett protokoll över stämman Röstlängden skall intas i protokollet eller bifogas till det I protokollet skall de fattade besluten samt röstningsresultaten antecknas Om beslutet har fattats genom omröstning skall röstfördelningen antecknas i protokollet Ordföranden och minst två av stämman valda protokolljusterare skall justera och underteckna protokollet 15 Ärenden som skall behandlas vid ordinarie stämma Vid andelslagets ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas 1 utses ordförande och sekreterare samt minst två protokolljusterare och rösträknare 2 konstateras huruvida kallelsen till stämman och eventuellt förhandsmeddelande utfärdats på lagligt och stadgeenligt sätt samt huruvida stämman i övrigt är laglig och beslutför 3 föredrages styrelsens verksamhetsberättelse och bokslutet för föregående räkenskapsperiod samt revisionsberättelsen 4 beslutes om fastställande av bokslutet 5 beslutes om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören eller om annan åtgärd vartill räkenskapsperiodens förvaltning och redovisning ger anledning 6 beslutes om överskottets användning eller om åtgärder som föranleds av förlust enligt den fastställda balansräkningen 7 fastställs styrelseordförandes och ledamöternas arvoden och grunderna för ersättning av deras resekostnader samt revisorernas arvoden 8 väljes erforderliga ledamöter och suppleanter i styrelsen 9 väljs minst en revisor och en revisorssuppleant för att granska förvaltningen och bokföringen 10 bestämmes om i vilka tidningar kallelsen till andelsstämman skall publiceras 11 handlägges övriga i kallelsen nämnda ärenden 16 Kallelse till stämman Andelsstämman sammankallas av styrelsen Kallelse till andelsstämma sänds till medlemmarna tidigast två månader och senast en vecka före stämman Om stämman behandlar sådana ärenden som avses i paragraf 12 av kapitel 4 i lagen om andelslag skall kallelsen till stämman utfärdas tidigast två månader och senast en månad före stämman Kallelsen till stämman delges medlemmarna med kungörelse i minst en tidning som andelsstämman har valt per post skriftligen med hjälp av bud som telekopia eller som e postmeddelande till den adress som finns antecknad i medlemsförteckningen eller till annan adress som andelslaget känner till Kallelsen skall nämna de ärenden som behandlas vid stämman Om stämman behandlar ändring av stadgarna eller ett ärende so avses i paragraf 12 av kapitel 4 i lagen om andelslag eller tagande av nya andelar tilläggsandelar eller placeringsandelar skall det huvudsakliga innehållet i förslaget till beslut nämnas i kallelsen 17 Styrelsen I andelslagets styrelse ingår sju 7 ledamöter som väljs för sin uppgift för tre år i sänder Högst lika många suppleanter som det finns ledamöter kan väljas i styrelsen för ett år i sänder Suppleanterna kan väljas som personliga suppleanter till styrelsens ordinarie ledamöter En andelslagsmedlem eller alternativt medlemmens maka make eller en representant för ett samfund som är medlem

  Original URL path: http://www.pesv.fi/stadgar/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Pernå Skärgårds Vattenandelslag » Frågor och svar
  jag den tillbaks Svar Du kan avgå som medlem i andelslaget om du gör det förrän du undertecknat anslutningsavtalet och du förlorar då den 100 euro du har inbetalat som andelsavgift Gäller rätten att fritt gräva samtliga fastigheter som anslutaren äger på området eller endast den fastighet till vilken anslutningen hör Svar Förrän anslutningsavtalet uppgörs med anslutaren kommer parterna överens var man gräver Rätten att gräva gäller endast den anslutna fastigheten inte eventuella övriga av anslutarens fastigheter Måste andelslaget erhålla lov av de fastigheter som inte ansluter sig för att få gräva på dessa Svar Ja Av varje sådan genomfartsfastighet behövs ett skriftligt lov Är ett sådant lov som en genomfartsfastiget gett allmängiltigt gällande för fastigheten eller bör rörets preciserade dragning markeras på karten Svar Lovet är inte allmängiltigt utan i avtalet bör noggrannt preciseras och utmärkas grävområdet Om det förrän anslutningsavtalet är undertecknat uppkommer en olöslig oenighet mellan anslutaren och andelslaget om linjedragningen på anslutarens fastighet så vem avgör dragningen Kan en sk omöjlig medlem som har inbetalat sin andelsavgift vägras ansluta sig till nätet Svar Om avtal inte uppnås förrän anslutningsavtalet bör undertecknas så kan en sk omöjlig anslutare utelämnas från att ansluta sig Efter att anslutningsavtalet undertecknats

  Original URL path: http://www.pesv.fi/fragor-och-svar/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Pernå Skärgårds Vattenandelslag » Blanketter
  Grunderna för fakturering Pris för anslutningar och vatten Stadgar Frågor och svar Blanketter Bli medlem Förändra faktureringsadress Kontakter Styrelse och disponent Entreprenörer Länkar Blanketter Ansökningsblanketten som PDF fil Anslutningsavtal som PDF fil Fullmakt som PDF fil Samtycke grannfastigheter emellan som

  Original URL path: http://www.pesv.fi/blanketter/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive •