archive-fi.com » FI » S » SELIGSON.FI

Total: 300

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Seligson & Co - Företaget
  av de ledande fond och kapitalfà rvaltningsbolagen i Finland som à r helt oberoende av và rdepappersfà rmedlare Vi strà var till att minimera alla de kostnader som betungar placeringarnas avkastning inklusive và rdepappershandeln Struktur Koncernen bestà r av moderbolaget Seligson Co Abp och Seligson Co Fondbolag Abp Bolagens verksamhet à r à vervakad av Finansinspektionen i Finland samt godkà nd av Sveriges Finansinspektion Là n och ersà ttningar fÃ

  Original URL path: http://seligson.fi/svenska/yritys/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • Seligson & Co - Min Portfölj
  Min portfà lj hà r Du kan à ven gà in i Min portfà lj direkt pà adressen https secure seligson fi Med hjà lp av Min portfà lj fà r kunden en bild av sin portfà lj i realtid Med Min portfà lj kan man fà lja med hela portfà ljen enskilda fonder eller sà ka rapporter à ver varje enskild hà ndelse I Min portfà lj kan man

  Original URL path: http://seligson.fi/svenska/asiointi/omasalkku/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Seligson & Co - Fondvärden
  44 3 37 51 46 48 14 77 97 Aktiva aktiefonder Phoebus 29 04 16 44 6909 25 3452 0 51 0 25 5 59 28 26 43 76 65 52 Phoenix 29 04 16 23 1801 13 1848 0 22 3 94 20 90 16 02 19 19 40 65 108 34 Phoenix K 2 29 04 16 22 0026 0 22 3 85 21 70 12 55 Russian Prosp 3 28 04 16 72 2074 0 43 10 32 10 14 17 05 25 44 21 63 784 68 Kapitalförvaltningsfond Pharos 29 04 16 18 5217 9 9773 0 31 1 00 5 03 13 50 26 85 55 83 80 12 Räntefonder Euro obligation 29 04 16 3 9529 2 0714 0 12 0 98 0 53 16 81 38 26 69 22 116 72 Euro Corp Bond 29 04 16 19 7997 9 4905 0 11 0 17 0 97 9 79 26 85 59 05 Penningmarknad 29 04 16 2 5179 1 2733 0 00 0 01 0 22 0 93 3 31 18 50 34 56 FÖRMEDLADE FONDER Dimensional Fund Advisors DFA DFA European Small Companies 28 04 16 29 3300 0 31 2 02 2 91 54 78 68 08 73 35 DFA U S Small Companies 28 04 16 24 1100 1 67 1 64 7 98 52 89 95 86 90 29 DFA Emerging Markets 28 04 16 16 8400 0 53 3 89 21 09 2 60 8 53 33 76 Spiltan Fonder 5 Spiltan Sverige 28 04 16 504 9100 0 12 3 88 0 09 74 37 78 40 77 19 Spiltan Stabil 28 04 16 503 0800 0 56 1 64 5 35 69 55 76 17 144 40 1 Obs Värdeutvecklingen för OMXH25 indexandelsfonden visas justerat

  Original URL path: http://seligson.fi/svenska/rahastot/FundValues_SE.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Seligson & Co - Teckning
  kan gà ra betalningen direkt via din nà tbank Kontouppgifterna finns under bankfà rbindelser Webbtjà nsten Min Portfà lj ger en mà jlighet att gà ra fondteckningar med elektronisk guidning là nken Uppdrag i à vre menybalken Tillà ggsuppgifter Du hittar tillà ggsuppgifter och noggrannare instruktioner pà sidan teckningsanvisningar Frà gor Kontakta và r kundtjà nst per e post pà info seligson fi eller per telefon 09 6817 8200 Du

  Original URL path: http://seligson.fi/svenska/asiointi/merkinta/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Seligson & Co - Inlösen av fondandelar
  kundnumret och à vriga identifieringsuppgifter Và nligen observera att t ex e post inte à r fullstà ndigt pà litligt och det là nar sig att kontrollera huruvida inlà sningsordern har kommit fram Inlà sningspriset och utbetalningens datum faststà lls i fondens stadgar De olika fondernas inlà sningsfà rfaranden kan du kontrollera hà r Và r kundtjà nst hjà lper dig i frà gor om teckningar och inlà sen Tillbaka

  Original URL path: http://seligson.fi/svenska/asiointi/lunastus/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Seligson & Co - Prislista
  à r Handelsavgift de avgifter và rdepappersfà rmedlaren uppbà r samt skilladen mellan kà p och sà ljnoteringarna spread Obs Andelar i en bà rsnoterad fond kà ps och sà ljs pà bà rsen via en và rdepappersfà rmedlare 1 2 Andra passiva aktiefonder Fà rvaltning och fà rvaring Global Top 25 Brands 0 60 per à r Global Top 25 Pharmaceuticals 0 60 per à r Global Top 25 fonderna Handelsavgift vid inlà sningar 0 50 om placeringstiden 180 dagar ingen om placeringstiden â 180 dagar Emerging Markets 0 35 per à r Obs Fonden placerar i andra fonder vilka har sina egna avgifter Helhetsavgiften fà rvà ntas variera mellan 0 75 och 0 95 per à r Den fà rverkligade avgiften publiceras pà nyckeltalssidan Inlà sningsavgift 1 00 om placeringstiden 180 dagar 0 50 om placeringstiden â 180 dagar men 360 dagar ingen om placeringstiden â 360 dagar 1 3 Aktivt fà rvaltade aktiefonder Fà rvaltning och fà rvaring Phoebus 0 75 per à r Handelsavgift vid inlà sningar 1 00 om placeringstiden 360 dagar ingen om placeringstiden â 360 dagar Avkastningsbunden provision 20 av den totala avkastningen som à verstiger jà mfà relseindex avkastning berà knad som den genomsnittliga geometriska à rsavkastningen rà nta pà rà nta fà r det pà gà ende och de tvà fà regà ende hela kalenderà ren Den avkastningsbundna provisionen kan varken à verstiga 3 av fondens medelvà rde eller vara negativ Phoenix 1 10 per à r Avkastningsbunden provision Som Phoebus Russian Prosperity Fund Euro 1 20 per à r Teckningsavgift beroende pà teckningens storlek Teckningssumma â under 15 000 2 50 Teckningssumma â 15 000 men 75 000 2 00 Teckningssumma â 75 000 men 150 000 1 00 Teckningssumma â 150 000 Handelsavgift vid inlà sningar 0 50 om placeringstiden 180 dagar Avkastningsbunden provision 15 av den totala avkastning som à verstiger jà mfà relseindex avkastning à rligen Den avkastningsbundna provisionen kan varken à verstiga 3 av fondens medelvà rde eller vara negativ Tropico LatAm 1 40 per à r Teckningsavgift beroende pà teckningens storlek Teckningssumma â under 5 000 debiteras inte fà r teckningar som bekrà ftas à r 2016 1 00 Teckningssumma â 5 000 Handelsavgift vid inlà sningar 0 50 om placeringstiden 180 dagar Avkastningsbunden provision 15 av den totala avkastning som à verstiger jà mfà relseindex avkastning à rligen Den avkastningsbundna provisionen kan varken à verstiga 3 av fondens medelvà rde eller vara negativ 1 4 Rà ntefonder Fà rvaltning och fà rvaring Penningmarknadsfonden 0 18 per à r Euroobligation 0 28 per à r Euro Corporate Bond 0 33 per à r Euroobligation och Euro Corporate Bond Handelsavgift vid inlà sningar 0 2 om placeringstiden 90 dagar ingen om placeringstiden â 90 dagar 1 5 Kapitalfà rvaltningsfond Fà rvaltning och fà rvaring Pharos 0 35 per à r Obs Fonden placerar frà mst i andra fonder vilka har sina egna avgifter Maximiavgiften inklusive dessa avgifter kan vara 1 20 per à r Den fÃ

  Original URL path: http://seligson.fi/svenska/asiointi/merkinta/palkkiot.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Seligson & Co - Fondräknare
  endast i ett slags aktier t ex på en viss sektor är riskerna alltid betydligt större än vid väl diversifierade placeringar På våra sidor hittar du tre olika räknare som strävar efter att svara på olika frågor enligt följande Vad är en förväntad avkastning och risknivå på en viss aktie ränteallokering Riskräknare Vilken är sannolikheten för att jag förlorar pengar under en viss tidsperiod Hur länge skall jag placera för

  Original URL path: http://seligson.fi/svenska/sijoitustieto/tyokalut/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Seligson & Co – Hur bli kund?
  kundförhållande för Vuxna personkunder Kundförhållandet kan ingås med finländska nätbankskoder snabbt och helt elektroniskt Du får genast ditt kundnnummer dina inloggningskoder till Min portfölj tjänsten samt din kundspecifika teckningsreferens Ingå kundförhållande för vuxen här Minderåriga personkunder Kundförhållandet för en minderårig ingås med vårdnadshavarnas finländska nätbankskoder Ifall barnet har två vård nads havare behövs bådas nät banks identi fikation Av barnet behövs det ingen nät banks iden ti fi kation men barnet bör redan ha fått sitt officiella namn Informationen som fylls i på webbsidan bekräftas först av den ena vård nads havaren med dennes nätbankskoder Sedan slutför den andra vård nads havaren processen genom att bekräfta informationen med sina egna nät banks koder Den andra vårdnadshavaren kan göra detta antingen genast eller senare Barnets kundnnummer inloggningskoder till Min portfölj tjänsten samt den kundspecifika teckningsreferensen visas då båda vårdnadshavarna har iden ti fierat sig med sina nätbankskoder Sammanslutningar En sammanslutning alltså t ex en firma eller en förening kan bli kund genom att fylla i kund uppgifts blanketten på webbsidan printa ut den och underteckna den samt skicka den till vår kundtjänst med de bilagor som nämns på blanketten Kundnumret inloggningskoderna till Min portfölj och den kundspecifika teckningsreferensen visas genast då

  Original URL path: http://seligson.fi/svenska/ajankohtaista/asiakkaaksi.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive