archive-fi.com » FI » S » SELIGSON.FI

Total: 300

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Seligson & Co - Rahastoluotain
  Luxemburg Norja Portugali Ranska Ruotsi Saksa Suomi Sveitsi Tanska P Amerikka Kanada Yhdysvallat Tyynenmeren alue Australia Hongkong Japani Korean tasavalta Singapore Uusi Seelanti Kehittyvät markkinat Armenia Brasilia Egypti Intia Iran Kiina Meksiko Tsekki Turkki Ukraina Venäjä Viro Yhteensä Teollisuus 12 20 5 20 1 40 6 10 24 90 Teknologia 4 20 9 70 1 10 1 80 16 80 Kulutustavarat 12 10 9 00 2 00 1 90 25

  Original URL path: http://seligson.fi/luotain/FundViewer.php?task=intro&fid=818419&view=40&lang=0 (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • Seligson & Co - Rahastot - Pharos
  2555 46 FI68 1200 3000 0155 45 FI90 5000 0120 2828 75 Maksun voi kätevimmin tehdä suoraan omasta pankkiohjelmasta Maksu onnistuu myös niistä pankeista joissa rahastoilla ei ole tiliä Pankkisiirroissa tulee käyttää asiakaskohtaista merkintäviitettä joka kirjoitetaan pankkisiirron viitekenttään Merkintäviite löytyy asiakastietolomakkeen oikeasta yläkulmasta sekä Oma salkku palvelusta kohdasta Asiakastiedot Merkinnän vahvistumisen edellytyksenä on että rahastoyhtiö on ottanut maksun vastaan merkintäpäivää edeltävänä pankkipäivänä ennen klo 16 Lunastustoimeksiannon vahvistumisen edellytyksenä on että

  Original URL path: http://seligson.fi/suomi/rahastot/merkohjeet_pharos.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Seligson & Co - Rahastot
  Pharos Aasia OMXH25 Phoenix Euro obl Global Brands Eurooppa Suomi Kehittyvät Euro Corp Global Pharma P Amerikka Phoebus Russia Ohjeita työkalun käyttöön Aikavälin valinnat saattavat joskus tuottaa rahaston muutosprosenttiluvuissa hieman eri tuloksen kuin vastaavan aikavälin luvut rahastoarvotaulukossa Tämä johtuu siitä että tietyissä tilanteissa graafityökalu laskee aikavälin alkupäivän eri tavalla kuin rahastoarvotaulukko OMX Helsinki 25 Indeksiosuusrahaston graafi esitetään tuottokorjatusti eli huomioiden tuoton irtoaminen kerran vuodessa 1 3 2015 asti Graafin lukuarvot

  Original URL path: http://seligson.fi/suomi/rahastot/graafi.htm?fid=818419 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Seligson & Co - DFA
  hyvin laajasti yleensä yli tuhansiin osakkeisiin mutta eivät seuraa suoraan mitään indeksiä Joitakin arvopapereita suljetaan myös pois Esimerkiksi sijoitus kiinteistösijoitus ja holding yrityksiin DFA n rahastot ei sijoita koska niiden arvioiminen markkinaulottuvuuksien näkökulmasta on vaikeaa DFA n rahastojen salkuissa painotetaan pien ja arvoyhtiöitä Yhtiöitä pidetään salkussa niin kauan kuin ne täyttävät kunkin sijoitusstrategian kriteerit Puskuriarvoilla vähennetään kaupankäyntiä DFA n salkunhoito on hyvin kustannustietoista ja hyödyntää myös markkinoiden kysynnän ja tarjonnan erikoistilanteita Jos esimerkiksi tulee myyntiin suuri määrä strategiaan sopivan pienyhtiön osakkeita saattaa kurssi painua huomattavasti Tällöin DFA suurena toimijana voi ostaa tukkuna tämän yhtiön osakkeita suotuisaan hintaan Vastaavasti toimitaan kurssin noustessa jonkin suurostajan vuoksi DFA n asiakasrajapintaa hoitaa verkosto huolella valittuja edustajia Suomessa Seligson Co Välityspalveluun kuuluvat DFA n rahastot DFA US SMALL COMPANIES FUND Rahasto sijoittaa laajasti sellaisten yhdysvaltalaisten yhtiöiden osakkeisiin joiden markkina arvot kuuluvat markkinoiden 10 15 pienimpään osaan Merkintäpalkkio ei Lunastuspalkkio ei Hallinnointipalkkio 0 35 p a Juoksevat kulut 0 45 p a Tuottosidonnainen palkkio ei Lisämateriaalia Avaintietoesite ruotsiksi englanniksi Vuosikertomus ja muut materiaalit rahaston esittelysivulla DFA EUROPEAN SMALL COMPANIES FUND Rahasto sijoittaa laajasti sellaisten eurooppalaisten yhtiöiden osakkeisiin joiden markkina arvot kuuluvat markkinoiden 10 15 pienimpään osaan Merkintäpalkkio ei Lunastuspalkkio ei Hallinnointipalkkio 0 50 p a Juoksevat

  Original URL path: http://seligson.fi/suomi/ajankohtaista/rahvalpalv/valrah_dfa.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Seligson & Co - Sijoitustietoa - Indeksoinnin perusajatus
  indeksisijoittaja tyytyy olemaan keskivertoinen Nà in ei suinkaan ole pitkà llà aikavà lillà indeksirahastot ovat tuottaneet paremmin kuin aktiivisesti hoidetut rahastot kaikilla tehokkailla markkinoilla Historiallinen tuotto ei ole koskaan tae tulevasta mutta indeksirahastojen menestys perustuu niiden rakenteellisiin ominaisuuksiin eikà suhde tule koskaan muuttumaan aktiivisten rahastojen hyvà ksi elleivà t niiden perimà t hallinnointi ja muut palkkiot laske alle indeksirahastojen kulujen Aktiivisen salkunhoidon ja aktiivisesti hoidettujen rahastojen tavoitteena on saavuttaa jokin tietty pà à mà à rà Yleensà tà mà on jonkin tietyn maantieteellisen markkinan tai toimialan yleisen kehityksen lyà minen mitataan indekseillà Tà mà tarkoittaa aktiivista nà kemyksenottoa markkinan kehityksestà mikà puolestaan merkitsee kaupankà yntià Ja kaupankà ynti maksaa và lityspalkkioina erilaisina sà ilytyspalkkioina ja kansainvà lisissà rahastoissa valuuttakaupan palkkioina Myà s aktiivisten rahastojen hallinnointipalkkiot ovat tyypillisesti kolme kertaa korkeammat kuin indeksi tai korirahastojen Eikà siinà kaikki useat rahastoyhtià t perivà t rahastosiirtojen tai merkintà jen ja lunastusten osalta lisà palkkiot â useimmilta indeksirahastoilta nà mà puuttuvat kokonaan Siksi aktiiviset rahastot jà à và t keskimà à rin markkinan kehitystà mittaavan indeksin alle enemmà n kuin indeksirahastot Tutustu Seligson Co n tehokkaisiin indeksi ja korirahastoihin rahastokaaviomme kautta Tutustu myà s viereiseen kuvaan Se kertoo havainnollisesti miten hallin nointikustannukset verottavat rahastosijoittajan

  Original URL path: http://seligson.fi/suomi/sijoitustieto/tiedostot/indeksisijoittaminen_01.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Seligson & Co - Sijoitustietoa - Indeksoinnin perusajatus
  tarkastellaan aktiivisen ja passiivisen salkunhallinnan tuoton muodostumista Jos aktiivinen ja passiivinen salkunhoito mà à ritellà à n samalla tavalla kuin tà ssà kirjassa muualla on tehty niin silloin seuraavat sà à nnà t pà tevà t và istà mà ttà Ennen kustannuksia tehokkailla markkinoilla aktiivisesti hallinnoidun markan keskimà à rà inen tuotto on sama kuin passiivisesti hallinnoidun markan keskimà à rà inen tuotto Kustannusten jà lkeen aktiivisesti hallinnoidun markan keskimÃ

  Original URL path: http://seligson.fi/suomi/sijoitustieto/tiedostot/indeksisijoittaminen2.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Seligson & Co - Placeringsfilosofi
  oss pà de saker som vi kan pà verka Dessa à r ALLOKERING Placeringarnas fà rdelning pà olika tillgà ngsslag korta rà ntor obligationer aktier och olika marknader à r avgà rande fà r placeringarnas avkastning och risker En fà rà ndring i denna fà rdelning inverkar mest pà avkastningen pà là ng sikt Dà man gà r upp en investeringsplan bà r man dà rfà r fà sta huvudvikten pà allokeringen DIVERSIFIERING Placeringsverksamhetens risker kan delvis begrà nsas Man bà r inte undvika risk dà rfà r att risktagning mà jliggà r hà gre avkastning Det là ttaste sà ttet att begrà nsa risk à r att diversifiera placeringarna bl a geografiskt pà olika branscher och mellan olika instrument En fà rdelning av medlen pà rà nte och aktieplaceringar enligt placerarens risktagningsfà rmà ga gà r det mà jligt att maximera avkastningen pà en accepterad risknivà BEGRà NSAD RISK Risker fà rverkligas Placeraren mà ste godkà nna att de risker som à r fà rknippade med aktie och là ng tids rà nteplaceringar dà och dà fà rverkligas dvs và rdet sjunker Om investeringsplanen à r rà tt uppgjord kan dessa nedgà ngar utnyttjas fà r kà p eller alternativt ignoreras Om placeraren endast fà rutspà r framtiden eller reagerar enligt marknadernas rà relser lyckas han knappast bà ttre à n nà gon annan Sà và l ekonomiska prognoser som fà retagsanalyser tenderar att vara bà de opà litliga och inexakta Là GA KOSTNADER Kostnader har betydelse Pà là ng sikt betyder là ga kostnader hà gre avkastning Det là nar sig inte att và lja portfà ljfà rvaltare eller fondbolag pà basen av historisk avkastning â som vi alla vet à r det svà rt att fà rutspà framtiden och det enda placeraren pà fà rhand kan veta

  Original URL path: http://seligson.fi/svenska/rahastot/sijoitusfilosofia.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Seligson & Co - Fondandelar i gÃ¥va
  mycket fà rdelaktiga skattemà ssigt I praktiken gà r du en fonddonation sà hà r Gà vans mottagare bà r vara kund Kolla med mottagaren om denne redan à r kund hos oss Be i annat fall denne eller ifall mottagaren à r minderà rig dennes và rdnadshavare à barnets và gnar att ingà ett kundfà rhà llande pà và r webbsida Den nya kunden fà r genast sin teckningsreferens som skall anvà ndas vid fondteckningar ocksà gà vo teckningar i betalningens referensfà lt Và lj fond Dà du và ljer fond là nar det sig att fà sta uppmà rksamhet till exempel vid den tà nkta placeringstiden Và ra fonders rekommenderade placeringstider hittar du i fondernas faktablad Om det kà nns svà rt att và lja kan du genom att placera i kapitalfà rvaltningsfonden Pharos fà en mà ngsidig diversifiering med en enda fondteckning Gà r en fondteckning Det à r là tt att gà ra en fondteckning betala teckningssumman till fondens bankkonto med gà vans mottagares teckningsreferens i referensfà ltet Gà vans mottagare ser teckningen i sin Min portfà lj tjà nst Hur mycket kan man donera skattefritt Donationer à r skattefria om de fà r samma gà votagare uppgà r till under 4 000 euro under tre à r Upprà tta alltid ett gà vobrev à ver donationen là nar det sig alltid att upprà tta ett gà vobrev dà r det uttryckligen framgà r att det à r frà gan om en donation inte ett fà rskott pà arv Detta bà r gà ras dà rfà r att fà rskott pà arv adderas till det slutgiltiga arvet utan tidsbegrà nsning och pà grund av den progressiva skatteskalan kan skatten som betalas fà r det slutgiltiga arvet dà rfà r bli hà g Tillbaka Skicka en lÃ

  Original URL path: http://seligson.fi/svenska/rahastot/rahastolahja.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive