archive-fi.com » FI » S » SELIGSON.FI

Total: 300

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Seligson & Co - Fondsparande
  lper dig att uppnà ditt mà l Redan med en deposition pà nà gra tiotals euro i mà naden kan du komma med i và ra effektiva fonder Genom att t ex placera barnbidraget kan du là ta det và xa till ett hyfsat boà gg fà r ditt barn Nu kan gà ra sparteckningar i alla và ra fonder fà rutom i và r bà rsnoterade indexandelsfond OMX Helsinki 25 Và lj fond med tanke pà dina mà l Và ra olika fonders avkastningsfà rvà ntning och risknivà er là mpar sig và l fà r placerarnas olika behov Vi rekommenderar att du bekantar dig med fondprospekten innan du gà r en teckning Sparteckningar betalas in pà fondernas tillvà xtandelars bankkonton Kom ihà g att anvà nda teckningsreferens Prislista à ver arvoden Teckning Tillbaka Skicka en là nk Jà MFà R Hos Seligson Co à r inte fondspararen bunden till en viss fond eller ett visst sparprogram Det à r mà jligt att byta fond eller spara i flera fonder samtidigt och istà llet fà r att binda sig till ett sparprogram gà ra teckningar dà det à r là mpligt Dà remot fà rutsà tter vi att du

  Original URL path: http://seligson.fi/svenska/rahastot/rahastosaastaminen.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • Seligson & Co - Rekommenderad placeringstid
  à n helt riskfria sà dana à r det inte enbart sannolikt utan helt sà kert att portfà ljens và rde tidvis kommer att sjunka Man bà r à ndà inte undvika risk dà rfà r att risken mà jliggà r bà ttre avkastning Det à r viktigt att anpassa risken till risktagningsfà rmà gan sà att nattsà mnen inte blir lidande Tabellen nedan à skà dliggà r và ra

  Original URL path: http://seligson.fi/svenska/rahastot/sijoitusaika.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Seligson & Co - Fonder
  med en utmà rkt diversifiering Indexfonderna Europa Nord Amerika Asien och Finland definierar sina marknader geografiskt Emerging Markets fonden placerar passivt genom andra fonder Global Top 25 Brands placerar i starka varumà rken och Global Top 25 Pharmaceuticals pà là kemedels och hà lsovà rdssektorn OMX Helsinki 25 à r en bà rsnoterad indexfond som placerar i de mest omsatta aktierna pà bà rsen i Helsingfors Fondens andelar kan kÃ

  Original URL path: http://seligson.fi/svenska/rahastot/esittely_passiiviset_sv.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Seligson & Co - Fonder
  i en aktiv fonds framgà ng Và ra aktivt fà rvaltade fonder uppbà r avkastningsbundna provisioner Vi tycker att inte heller aktiva fonders avkastning bà r belastas av hà ga fasta avgifter utan arvodet bà r stiga fà rst dà portfà ljfà rvaltaren lyckas upppnà sina mà lsà ttningar Ocksà và ra aktiva fonder efterstrà var alltid kostnadseffektivitet Ett exempel pà detta à r att man undviker onà dig vÃ

  Original URL path: http://seligson.fi/svenska/rahastot/esittely_aktiiviset_sv.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Seligson & Co - Fonder
  rà nteportfà ljens rà nterisk duration som balansen mellan statsobligationer och fà retagslà n Det à r skà l att bà rja bekanta sig med fonder utgà ende ifrà n deras faktablad se là nken vid varje fond En mer omfattande beskrivning finns i fondprospektet och de senaste uppgifterna i kvartalsrapporterna pà finska Alla publikationer hittas hà r Portfà ljfà rvaltarna fà r de passiva fonderna à r Jani Holmberg

  Original URL path: http://seligson.fi/svenska/rahastot/esittely_korkorahastot_sv.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Seligson & Co - Pharos
  högst 0 85 Handelsavgift betalas till fonden Vid teckning 0 0 Vid inlösning 0 0 om placeringstiden 360 dgr 0 5 om placeringstiden 180 dgr men 1 0 om placeringstiden Avkastningsbaserad avgift 20 procent av den totala avkastningen som överstiger jämförelseindexets avkastning beräknad som den genomsnittliga geometriska årsavkastningen ränta på ränta för det pågående och de två föregående hela kalenderåren Den avkastningsrelaterade provisionen kan dock inte överstiga tre procent av

  Original URL path: http://seligson.fi/svenska/rahastot/rahes_pharos_sv.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Seligson & Co - Scicka länken till en kompis
  Inlösen Arvoden Verktyg Skicka länken till en kompis Skicka en länk till sidan till följande e postadress Vem skickar Din e postadress Meddelande Tillbaka Seligson Co Abp Användningsvillkor för digitala tjänster Dataskyddsbeskrivning Sök Feedback Skillnadsgatan 1 3 FI 00130 Helsingfors

  Original URL path: http://seligson.fi/svenska/send.asp (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Seligson & Co - PlaceringsrÃ¥dgivning
  riskprofil Grundprincipen som styr à r att erbjuda en sà kundanpassad tjà nst som mà jligt utan nà gon sammankoppling med fà rsà ljningsmà l Denna princip à terspeglas i và r fakturering som sker enligt en fast à rsavgift inte som en andel av kundens fà rmà genhet Mera information Ari Kaaro tfn 09 6817 8217 stà r gà rna till tjà nst Vi erbjuder à ven helt skrÃ

  Original URL path: http://seligson.fi/svenska/varainhoito/sijoitusneuvonta.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive