archive-fi.com » FI » S » SELIGSON.FI

Total: 300

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Seligson & Co - Om placerande - Tidpunktens betydelse
  perfekt med sin timing sà att han varje à r placerade sina pengar i aktier just dà aktiekurserna var som là gst under à ret mà tt med slutkursen fà r varje kalendermà nad Placerare B placerade hela tiden sina pengar i aktier genast dà han fick pengarna oberoende av kursnivà n Placerare C placerade ocksà systematiskt i aktier med lika stora belopp varje mà nad Placerare D hade otroligt dà lig tur och lyckades varje à r pricka in den sà msta tidpunkten att placera i aktier Han placerade dock systematiskt i aktier varje à r Placerare E tvekade och tyckte hela tiden att marknaden var dyr Till slut ledde detta till att han aldrig và gade kà pa aktier Siffrorna nedan baserar sig pà verkliga aktiekurser och rà ntor i Finland under à ren 1986 1998 Placerarnas slutliga fà rmà genhet 1986 1998 jmf C Placerare A lyckas perfekt med sin timing 70 152 23 Placerare B placerar genast då han fått pengar 60 043 6 Placerare C placerar varje månad 56 887 0 Placerare D köper till hösta möjliga priser 47 348 17 Placerare E väntar på ett bättre tillfälle 23 099 59 Tidpunkten hade betydelse marknadsgurun A hade à r 1998 10 000 mark mer à n B som placerade sina pengar genast Skillnaden à r dock betydelselà s jà mfà rt med E som fà rlorade 37 000 mark jà mfà rt med B dà rfà r att han till slut aldrig và gade kà pa aktier à verhuvudtaget Ett gott slutresultat krà vde goda nerver Den valda tidsperioden 1986 1998 var en av de genom tiden mest dramatiska pà Helsingforsbà rsen aktiekurserna tredubblades 1986 1989 sjà nk med 70 1989 1992 till en là gre nivà à n i bà rjan av 1996 och

  Original URL path: http://seligson.fi/svenska/sijoitustieto/tiedostot/ajoitus.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Seligson & Co - Om placerande - Kostnader har betydelse
  000 sà mre pà 20 à r Là ga kostnader betyder att avkastningen pà là ng sikt blir betydligt bà ttre à rliga fà rvaltningsavgifter fà r fonder som erbjuds i Finland Fonder i medeltal 1 Seligson Co indexfonder 1 Medeltalet gà ller medeltalet fà r à vriga i Finland registrerade andelsklasser av i Finland registrerade placeringsfonder à n Seligson Co s indexfonder Det omfattar inte heller fonders fonder fà r vilka i Fondrapporten endast uppges ett s k allokeringsarvode alltsà inte de underliggande fondernas kostnader 2 0 18 i OMX Helsinki 25 indexandelsfond Fà r fà rvaring av indexandelar krà vs ett và rdeandelskonto som vanligen à r avgiftsbelagt hos banker och fà rmedlare men hos Và rdepapperscentralen gratis fà r privatplacerare Finlà ndska aktier 1 57 0 18 2 0 45 Europeiska aktier 1 39 0 45 Utvecklingsmarknader 1 55 0 25 mà lfonden 0 50 Globala aktier 1 29 0 43 0 60 Korta rà ntor 0 41 0 18 Là nga rà ntor 0 49 0 28 Fà retagslà n 0 65 0 33 Kà lla Suomen Sijoitustutkimus Rahastoraportti 6 2013 Diagrammet invid visar pà ett à verskà dligt sà tt vilken betydelse là ga kostnader har fà r và ra kunder dà man utgà r frà n att startkapitalet à r 100 000 à r den à rliga avkastningen 10 Exemplet som beskrivs av diagrammet omfattar endast fà rvaltningsarvoden som uppbà rs av fondbolaget Kostnader uppstà r à ven vid t ex frekvent aktiehandel De totala kostnaderna har i olika undersà kningar berà knats uppgà till t o m 3 varvid deras inverkan à r à nnu stà rre Till exempel ett kapital pà 6 000 euro som placeras i en fond med en 9 procents à rlig avkastning và xer pà 30 à r

  Original URL path: http://seligson.fi/svenska/sijoitustieto/tiedostot/kustannukset.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Seligson & Co - Om placerande - Risk och portföljteori
  indifferenskurva tangerar fronten indifferenskurvan à terspeglar de kombinationer av risk och avkastning som ur placerarens synvinkel à r likvà rdiga Senast i detta skede brukar vanliga placerare sluta bry sig om Markowitz teorier Trots detta har teorierna haft en stor inverkan pà kapitalfà rvaltning i praktiken Den viktigaste uppgiften fà r en fà rvaltare à r att fà rsà ka bestà mma kundens riskpreferenser och hitta en optimal kombination av avkastning och risk Det hà r à r en betydligt nyttigare sysselsà ttning à n att plocka enskilda aktier Risk à r den enda orsaken till att placeraren inte skulle fà rlà gga sina là ngsiktiga placeringar i aktier Avkastningen som en là ngsiktig investerare kan uppnà à r beroende av hur mycket risk placeraren à r villig att bà ra Den stà rsta orsaken till att man inte uppnà r sina placeringsmà lsà ttningar à r faktiskt ofta att man inte và gar placera tillrà ckligt mycket i aktier Diversifiering à r det effektivaste sà ttet att skydda sina placeringar Till skillnad frà n den allmà nna uppfattningen minskar diversifiering inte den fà rvà ntade avkastningen utan endast avkastningens fluktuationer Marknaden fungerar nà mligen sà att placeraren inte fà r nà gon kompensation à kad fà rvà ntad avkastning fà r sà dana risker som kan diversifieras bort Diversifiering kan gà ras bra eller dà ligt Genom att kombinera sà dana placeringar vars và rde beror pà olika faktorer och som fluktuerar i otakt kan man bà de à ka portfà ljens fà rvà ntade avkastning och minska dess risk Om man dà remot kà per teknologiaktier i Europa Japan och USA diversifierar man nog pà pappret men inte i verkligheten Risk kan enklast fà rstàs som den verkliga avkastningens fluktuationer kring den fà rvà ntade nivà n

  Original URL path: http://seligson.fi/svenska/sijoitustieto/tiedostot/portfolioteoria.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Seligson & Co - Om placerande - Grundtanken med indexering
  rvaltade fonder pà alla effektiva marknader Historisk avkastning à r inte en garanti fà r kommande avkastning men indexfondernas framgà ng baserar sig deras strukturella egenskaper och fà rhà llandet kommer aldrig att fà rà ndras till de aktivt fà rvaltade fondernas fà rdel â à tminstone inte sà là nge deras fà rvaltningsarvoden och à vriga kostnader à r hà gre à n indexfondernas kostnader Aktiv portfà ljfà rvaltning och aktivt fà rvaltade fonder strà var efter att uppnà ett sà rskilt mà l Vanligen à r detta mà l att à vertrà ffa den generella utvecklingen av en viss geografisk marknad eller bransch mà ts med hjà lp av index Detta innebà r att man aktivt bildar sig en uppfattning om marknadens utveckling vilket i sin tur innebà r handel Och det kostar att handla fà rmedlingsavgifter olika fà rvaringsavgifter och dà det gà ller internationella fonder avgifter fà r valutahandel à ven fà rvaltningsarvodena fà r aktivt fà rvaltade fonder à r vanligen tre gà nger stà rre à n index eller korgfondernas arvoden Och inte nog med det mà nga fondbolag uppbà r tillà ggsavgifter fà r fondtransaktioner eller teckning och inlà sen â de flesta

  Original URL path: http://seligson.fi/svenska/sijoitustieto/tiedostot/indeksisijoittaminen_01.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Seligson & Co - Om placerande - Enkelt är effektivt
  definieras sà som vi har gjort i denna bok gà ller alltid fà ljande regler Fà re kostnader pà effektiva marknader à r medelavkastningen pà en aktivt fà rvaltad mark samma som medelavkastningen pà en passivt fà rvaltad mark Efter kostnader à r avkastningen pà en aktivt fà rvaltad mark là gre à n avkastningen pà en passivt fà rvaltad mark Denna logik gà ller under vilken som helst tidsperiod och baserar sig pà là gstadiematematik Med andra ord gà ller att efter kostnader pà en viss marknad kommer en majoritet av placerarna att klara sig sà mre à n index Summan av kostnaderna avgà r hur stor andelen placerare à r som klarar sig dà ligt Oberoende av om man skà ter sin fà rmà genhet aktivt eller genom indexering à r det viktigaste beslutet fà r den framtida avkastningen vilken del av placeringarna som placeras i vilka instrument allokering Ett flertal studier av professionellt skà tta portfà ljer à ver là ngre tidsperioder visar klart att sà à r fallet Placerare à r olika och deras framtida behov av pengar varierar Dà placeringshorisonten penningbehovet har definierats à r det oftast mest effektivt att bygga portfà ljen genom att kombinera olika indexfonder dà man placerar i index eller korgfonder pà en viss marknad vet man alltid exakt hur medlen à r placerade Dà blir ocksà placeringspolitiken exakt implementerad Diversifiering à r det bà sta sà ttet att minska riskerna som hà nfà r sig till placeringarna Hur man diversifierar à r viktigt Mà nga placerare kà per en massa olika aktivt fà rvaltade fonder vilket ofta leder till att man till slut har en indexportfà lj med alltfà r hà ga kostnader Mà lsà ttningen med aktiv fà rvaltning och aktivt skà tta fonder à r att uppnà nÃ

  Original URL path: http://seligson.fi/svenska/sijoitustieto/tiedostot/indeksisijoittaminen_02.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Seligson & Co - Om placerande - Myter om indexering
  under de senaste 5 à ren 2 En indexportfà lj klarar sig bra dà marknaden stiger och dà ligt dà den sjunker En indexfond placerar alltid alla sina medel pà den utvalda marknaden till skillnad frà n en aktivt fà rvaltad fond som emellanà t kan ha stora mà ngder kontanter fà r att fà rvaltaren à r rà dd fà r att marknaden skall sjunka Man kunde tro att detta skulle leda till att aktiva fonder har là gre risk men sà à r det inte De akademiska bevisen à r massiva 3 Là ga provisioner à r den enda fà rdelen med indexering Den synligaste fà rdelen med indexfonder à r utan vidare deras là ga fà rvaltningsavgifter Till exempel Seligson Co s indexfonder har fà rvaltningsavgifter som à r là gre à n hà lften av vad motsvarande aktivt fà rvaltade fonder kostar à ndà finns det faktiskt mà nga à nnu stà rre fà rdelar med indexering Fà rutom fà rvaltningsarvoden belastar ocksà handelsprovisioner fondernas avkastning En indexfond kà per alltid alla de và rdepapper som ingà r i index och hà ller dem vilket leder till mycket là g handelsaktivitet dà rfà r kallas indexering ibland fà r passiv fà rvaltning Till exempel Seligson Co s aktieindexfonders à rliga handelsprovisioner utgà r endast cirka 0 20 av fondens và rde à rligen Indexfonder placerar alltid alla sina medel pà den utvalda marknaden Detta fà rbà ttrar den genomsnittliga avkastningen jà mfà rt med aktivt fà rvaltade fonder som har en stor kassa Visserligen finns det ocksà mà nga và l skà tta aktiva fonder som kontinuerligt fà rsà ker minimera sina kassamedel 4 Indexfonder placerar bara i stora bolag Fà rdelarna med indexering se ovan gà ller oberoende om man placerar i stora eller smÃ

  Original URL path: http://seligson.fi/svenska/sijoitustieto/tiedostot/indeksisijoittaminen_03.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Seligson & Co - Om placerande - Aktiemarknadens förväntade avkastning
  eftersom den aldrig amorteras som en obligation utan betalar dividender sà là nge bolaget à r vid liv Dividenderna à kar med fà retagets resultat om de à kade là ngsammare skulle bolaget drunkna i sin kassa efter n à r och om de và xte snabbare skulle bolaget skuldsà tta sig à ver à ronen Nuvà rdet av en evigt và xande serie kan matematiskt uttryckas med fà ljande formel P DIV r g detta à r den sà kallade Gordon modellen dà r P à r nuvà rdet av en và xande serie i detta fall aktiens và rde DIV à r det fà rsta talet i serien i detta fall fà ljande à rs dividend r à r placerarens avkastningskrav och g à r tillvà xtparametern fà r talserien i detta fall dividendernas à rliga tillvà xt Av detta fà ljer naturligtvis att r DIV P g vilket dà vi talar om en aktie betyder att den fà rvà ntade avkastningen à r lika med dividendavkastningen DIV P plus dividendernas genomsnittliga à rliga tillvà xt i evighet g Om en aktie idag kostar 100 mark dividenden per aktie à r 5 mark och bolaget kan fà rvà ntas và xa med 3 per à r à r aktiens fà rvà ntade avkastning alltsà dividendavkastningen 5 5 100 tillvà xten 3 8 per à r TILLà MPNING I PRAKTIKEN I verkligheten à r det là tt att berà kna dividendavkastningen men nà stan omà jligt att estimera bolagets tillvà xt i evighet Mà nga som investerar i tillvà xtbolag pà stà r att bolaget và xer sà kraftigt att dess fà rvà ntade avkastning à r enorm till ochmed utan dividender Det à r skà l att minnas att inga trà d và xer till himlen och att det ovan illustrerade tankesà ttet gà ller fà r evig tillvà xt evighet à r ett relativt begrepp men i praktiken betyder det minst 20 30 à r Enligt và r à sikt à r det dà rfà r bà st att tillà mpa tankesà ttet enligt fà ljande Granska hela và rldens aktiemarknad som helhet istà llet fà r enskilda bolag Godta att den stà rsta delen av và rldens produktion uppstà r i bà rsnoterade bolag vilket innebà r att aktiemarknadens vinsttillvà xt pà là ng sikt inte kan avvika frà n bruttonationalproduktens tillvà xt eftersom là ner vinster BNP Kom ihà g att dividenderna pà là ng sikt mà ste và xa lika mycket som vinsterna Detta innebà r att dividendernas tillvà xt g reell BNP tillvà xt inflation Dividendavkastningen pà và rldens aktiemarknader à r là tt att berà kna Med dessa antaganden som egentligen inte à r antaganden utan rena fakta kà nner vi till alla parametrar i modellen Som fà ljande kan vi granska om tankesà ttet stà mmer Và rldsekonomins tillvà xt har historiskt varit cirka 3 3 5 och inflationen ungefà r 2 5 3 per à r Under de senaste 100

  Original URL path: http://seligson.fi/svenska/sijoitustieto/tiedostot/osakesijoitusten_tuotto.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Seligson & Co - Om placerande - Risken i aktieplaceringar
  tiden bà r man komma ihà g att aktier aldrig à r helt riskfria Till och med fà r en 20 à rs placeringshorisont à r fà rlustrisken à ver 1 Japan à r ett bra praktiskt exempel pà detta kurserna à r fortfarande under hà lften av 1989 à rs nivà er Man kan ocksà notera att risken fà r att en 100 à rs aktieplacering à r fà rlustbringande à r ungefà r 1 pà 3 5 miljoner alltsà fyra gà nger mer sannolik à n att vinna huvudvinsten pà lotto Men precis som det à r irrationellt att spela lotto om man bara rà knar sannolikheter à r det irrationellt att undvika aktier om man à r en là ngsiktig placerare Det relevanta à r att begripa att en là ng placeringshorisont inte betyder 3 5 à r utan minst 10 à r Rà kna sjà lv risken hà r MATEMATIK Pà effektiva marknader fà ljer aktiernas avkastning en sà kallad Random Walk dvs deras utveckling pà minner om att singla slant eller kasta tà rning med den skillnaden att aktiernas fà rvà ntade avkastning à r positiv Trots detta à r avkastningen fà r varje enskild period oberoende av avkastningen under tidigare perioder endast fà r att marknaden steg igà r behà ver den inte stiga idag Dà det inte finns nà gon sà ker prognos fà r vart marknaden à r pà và g kan man tà nka pà risk som variationen kring den fà rvà ntade avkastningen Detta kan modelleras som en normalfà rdelning kring den fà rvà ntade avkastningen Pà là ng sikt har aktier i medeltal avkastat cirka 10 och normalfà rdelningens fà rsta standardavvikelse har varit cirka 20 Detta innebà r att aktier under tvà à r av tre kan fÃ

  Original URL path: http://seligson.fi/svenska/sijoitustieto/tiedostot/osakesijoitusten_riski.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive