archive-fi.com » FI » S » SELIGSON.FI

Total: 300

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Seligson & Co - Sijoitusfilosofia
  ja laskut Siksi keskitymmekin niihin asioihin joihin voimme oikeasti vaikuttaa Näitä ovat ALLOKAATIO Sijoitusten jakaminen eri instrumenttien lyhyet korot obligaatiot osakkeet ja eri markkinoiden välillä selittää suurimman osan sijoitusten tuotosta ja sijoittamisen riskeistä Tämän jakosuhteen muuttaminen vaikuttaa eniten pitkän aikavälin tuottoihin Siksi sijoitussuunnittelun pääpaino tulisi suunnata allokaation miettimiseen HAJAUTUS Sijoittamiseen liittyvää riskiä voidaan osittain hallita Riskiä ei pidä karttaa koska riski mahdollistaa korkeammat tuotot Helpoin tapa hallita riskiä on sijoitusten hajautus mm maantieteellisesti toimialoittain ja eri sijoitusinstrumenttien kesken Sijoitusten jakaminen korko ja osakesijoitusten kesken sijoittajan riskisietokyvyn mukaan tekee mahdolliseksi tuottojen maksimoinnin hyväksytyllä riskin tasolla HALLITTU RISKI Riskit toteutuvat Sijoittajan on hyväksyttävä että osake ja pitkiin korkosijoituksiin liittyvät riskit aika ajoin myös toteutuvat eli hinnat laskevat Jos sijoitussuunnitelma on oikein laadittu voidaan näitä laskuja hyödyntää hyvinä ostotilaisuuksina tai jättää ne huomiotta Pelkästään tulevaisuutta ennustamalla tai markkinoita mallintamalla sijoittaja tuskin onnistuu muita paremmin Sekä talousennusteet että yritysanalyysit ovat keskimäärin epäluotettavia ja epätarkkoja ALHAISET KUSTANNUKSET Kustannuksilla on merkitystä Alhaiset kustannukset merkitsevät pitkällä aikajänteellä korkeampia tuottoja Salkunhoitajaa tai rahastoyhtiötä ei tilastollisesti kannata valita historiallisten tuottojen perusteella tulevaisuuden ennustaminen on tunnetusti epävarmaa ja sijoittaja voi etukäteen tietää ainoastaan kustannustason KURINALAISUUS Kurinalaisuudella päästään varmimmin asetettuun tavoitteeseen Ainakin meillä varainhoidon on tarkoitus olla kannattavaa tavoitteellista toimintaa Emme

  Original URL path: http://seligson.fi/suomi/rahastot/sijoitusfilosofia.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • Seligson & Co - Sijoittajan muistilista
  ja sità kautta yhtià idensà menestystà Oikea aikajà nne 4 Muista riskin ja tuoton suhde Korkean tuoton tavoittelu tuo aina mukanaan suuremman tappioriskin Mutta riskià tarvitaan talletuskorkoa tai raha markkinatuottoa suurempiin tuottolukuihin ei voi pà à stà ilman riskinottoa Sananlaskua soveltaen riski on hyvà renki mutta huono isà ntà Riskit tulee kuitenkin ymmà rtà à kohta 6 Niità voi myà s hallita hajauttamalla 5 Ja on hyvà muistaa ettà kunnolla hajautettujen sijoitusten riski pienenee sijoitusajan pidentyessà 3 Osakesijoitusten riski Korkosijoitusten riski 5 Hallitse hajauttamalla Hajauttaminen eri varallisuusluokkiin ja eri markkinoille on tehokkain tapa alentaa riskià On hyvà hajauttaa myà s ajallisesti eikà sijoittaa kaikkea kerralla Kuukausisà à stà minen toimii pitkà jà nteiselle sijoittajalle aina Hajauttamisen perusta on siinà ettà yksittà isten yhtià iden osakkeille ja jopa kokonaisille markkina alueille saatttaa kà ydà miten tahansa â sijoittamisen historia on tà ynnà kauhutarinoita Toisaalta esimerkiksi eri osakemarkkinoiden pitkà n aikavà lin tuotot ovat pà à osin hyvin là hellà toisiaan Siksi hajauttamalla saa todellista hyà tyà pienemmà n riskin oletettua tuottoa menettà mà ttà Sijoitussalkun ydin kannattaa kuitenkin hajauttaa nimenomaan sellaisiin sijoituskohteisiin jotka aidosti tuottavat osakkeisiin korkoihiin metsà à n kiinteistà ihin Portfolioteoriaa 6 à là sijoita mihinkà à n mità et ymmà rrà Yksinkertainen on tehokasta monimutkaisista tuotteista hyà tyvà t varmimmin niiden myyjà t Myyjillà ja liikkeeseenlaskijoilla on useimmiten kokemusta ja koneistot hinnan ja ehtojen laskemiseksi sellaisiksi ettà he varmasti saavat omansa Kannattaa myà s aina miettià miksi joku joka on keksinyt là hes varmaksi mainostamansa sijoitusvà lineen on innokas myymà à n sen juuri sinulle Miksi hà n ei sijoita siihen itse kaikkea mità pystyy ja pidà suutaan visusti kiinni Kà yttà mà llà selkeità yksinkertaisia ymmà rrettà vià instrumentteja on helpointa pysyà ajantasalla siità mihin on oikeasti sijoittanut ja mikà on oman sijoitussalkun riskiâ ja todellinen kustannustaso Tà hà n pà à see kà sittà à ksemme parhaiten indeksirahastojen avulla Indeksoinnin perusajatus The Arithmetic of Active Management on nobelisti William Sharpe n loistava esitys samasta aiheesta 7 Ajoittaminen ei onnistu Markkinoiden lyhyen tà htà imen liikkeiden arvaaminen ei pà à sà à ntà isesti onnistu edes ammattilaisilta Mutta hajauta myà s ajallisesti eli sijoita mieluiten sà à nnà llisin và liajoin eli hajauta myà s ajallisesti kohta 5 Nà in et erehdy ostamaan kalliilla ja myymà à n halvalla John Boglen esitys Yhdysvaltain senaatille sisà ltà à monia ajoittamisen epà onnistumiseen liittyvià havainnollisia esimerkkejà Bubbles Human Judgment and Expert Opinion Robert Schillerin selvitys tekijà istà jotka saavat aikaan yleisià markkina ajoitusvirheistà 8 Mennyt tuotto on jo mennyttà Mennyt tuotto on mennyttà ja tà mà npà ivà n tilastojen tuottotà hdet ovat usein huomisen floppeja à là valitse sijoituskohteita tuottohistorian perusteella â se on jo toisten taskussa Huimat menneet tuotot ovat jo koituneet hyà dyksi niille jotka aikanaan valitsivat kyseisen rahaston muilla perusteilla kuin historiallisen tuoton vuoksi Lyhyen tà htà imen tuottojen asemesta kannattaa kuitenkin tarkastella esimerkiksi jonkin tietyn salkunhoitajan pidemmà n aikavà lin toimintaa Onko tuotto saatu aikaan jà rkevà llà myà s tulevaisuudessa kestà và llÃ

  Original URL path: http://seligson.fi/suomi/sijoitustieto/muistilista.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Seligson & Co - Sanasto
  tulos Vapaalla kassavirralla tarkoitetaan yleensà kassavirtaa investointien jà lkeen Korrelaatio Matemaattinen termi joka kuvaa kahden numerosarjan yhteisvaihtelua Sijoitusterminà kuvaa yleensà kahden sijoituskohteen arvon yhteisvaihtelua Korirahasto Rahasto joka indeksirahaston tavoin noudattaa passiivista sijoituspolitiikkaa eli sijoittaa varansa ennalta mà à riteltyyn koriin osakkeita tai muita instrumentteja Korkorahasto Rahasto joka sijoittaa varansa ainoastaan lyhyihin tai pitkiin korkopapereihin Likviditeetti Arvopaperimarkkinoiden kyky nopeasti và littà à suuria ostoja ja myyntejà Lunastus Rahasto osuuksien myynti Lyhyen koron sijoitus Sijoitus joka on alle 12 kuukautta Markkinariski Sijoituskohteen arvon herkkyys kohdemarkkinoiden arvon vaihtelulle Merkintà Rahasto osuuksien ostaminen sijoitus rahastoon Nollakuponkilaina Laina jonka tuotto muodostuu kokonaisuudessaan osto ja myyntihinnan erotuksena Obligaatio Joukkovelkakirjalaina Optio Oikeus mutta ei velvollisuus ostaa tai myydà option kohde mà à rà ttyyn hintaan mà à rà ttynà aikana Optiolaina Kaksiosainen joukkovelkakirja Joukkovelkakirja sisà ltà à velkakirjan lisà ksi option warrantin ostaa liikeeseenlaskijan osakkeita mà à rà tyin ehdoin Osakerahasto Sijoittaa osakemarkkinoille mutta kuitenkin hajauttaen eri maiden ja toimialojen và lillà Osinko Osakkeenomistajille maksettava osa voitosta tai aikaisemmista voitoista P E luku Osakekurssin ja osakekohtaisen tuloksen và linen suhde Pitkà n koron sijoitus Sijoitus jonka juoksuaika on yli 12 kuukautta Pà rssi indeksi Painotettu keskiarvo indeksiin kuuluvien osakkeiden kursseista Kà ytetà à n kuvaamaan jonkin markkinan kurssikehitystà Esimerkkeinà mainittakoon OMXH yleisindeksi ja Standard Poor s 500 indeksi Rahastojen rahasto Rahasto joka sijoittaa toisiin rahastoihin Rahastoyhtià Yhtià joka hallinnoi sijoitusrahastoja Sijoitusrahasto Sijoitusrahasto on useiden sijoittajien muodostama kollektiivinen sijoittaja joka tarjoaa pienille sijoittajille mahdollisuuden hyà dyntà à suuren sijoittajan kustannustehokkuutta ja asiantuntemusta Sykliset alat yhtià t Alat ja yritykset joiden tulos vaihtelee suhteellisen voimakkaasti suhdanteiden mukaan Tarjousesite Osakeannin fuusion ja yritysoston yhteydessà on yleensà laadittava tarjousesite Tarjousesitteen tarkoituksena on kuvata yrityksen taloudellista tilaa sekà selvittà à antiin yrityskauppaan tai fuusioon liittyvià ehtoja Termiini Sitova velvoite ostaa tai myydà tulevaisuudessa ennalta mà à rà ttynà ajankohtana mà à rÃ

  Original URL path: http://seligson.fi/suomi/sijoitustieto/sanasto.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Seligson & Co - Sijoitusvakuutus
  tai vakuutuksen kautta Vakuutuksen kautta sijoittaessaan sà à stà jà saa hyvà kseen veroetuja joita suoriin rahastosijoituksiin ei liity Niiden yksityiskohdat kannattaa aina tarkistaa joko vakuutusyhtià stà tai verottajalta Vakuutussijoittamisen veroetujen vastapainona on ylimà à rà inen kustannus Vakuutus sopimuksen hoitamisesta aiheutuvat kustannukset perità à n vakuutussà à stà stà mikà pienentà à sijoituksen tuottoa verrattuna suoriin rahastosijoituksiin Kustannuksilla on merkitystà Là hiTapiola eroaa edukseen muista vakuutusyhtià istà varsinkin suurempien

  Original URL path: http://seligson.fi/suomi/sijoitustieto/sijoitusvakuutus.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Seligson & Co - Sijoitustietoa - Indeksoinnin perusajatus
  rkein etu on kustannustehokkuus Monesti kuvitellaan ettà indeksisijoittaja tyytyy keskinkertaiseen mutta nà in ei suinkaan ole Pitkà llà aikavà lillà indeksirahastot ovat tuottaneet tehokkailla markkinoilla paremmin kuin aktiivisesti hallinnoidut rahastot Nà in tulee olemaan myà s jatkossa Tà mà johtuu nimenomaan kustannuksista kaikki mità sijoittaja maksaa muille esim aktiivisten rahastojen korkeammat hallinnointipalkkiot keskimà à rin suuremmat kaupankà yntikulut jne on loppujen lopuksi pois sijoittajan saamasta tuotosta Osa aktiivisista rahastoista voittaa toki indeksirahastot joka vuosi ja pieni osa jopa pidemmillà aikavà leillà Sijoittajan varsinainen ongelma on kuitenkin siinà ettà on kà ytà nnà llisesti katsoen mahdotonta tietà à etukà teen siis jo sijoitettaessa mitkà rahastot ovat tulevia voittajia historiallinen tuotto kun ei todellakaan ole tae tulevasta Indeksirahastot ovat usein myà s aktiivisia rahastoja là pinà kyvà mpià eli sijoittajan on helpompi tietà à mihin osakkeisiin tai korkopapereihin hà n on tosiassa sijoittanut Siten on myà s helpompi varmistaa ettà salkun riskiprofiili eli esimerkiksi jako korkosijoituksiin ja osakkeisiin jako eri markkinoille jne on juuri sellainen kuin sijoittaja itse haluaa Indeksisijoittamisen perusteet ja vastaukset yleisiimpiin kysymyksiin kà ydà à n là pi videoblogissamme Aktiivinen vai passiivinen Ennustamisen haasteista kertoo Onko ylivertaisia salkunhoitajia olemassa Videossa Ydin satelliitti malli hahmotellaan salkun rakentamista passiivisen ytimen ympÃ

  Original URL path: http://seligson.fi/suomi/sijoitustieto/tiedostot/indeksisijoittaminen.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Seligson & Co - Sijoitustietoa - Oikea aikajänne
  kun kaikki varat on tarkoitus ottaa kà yttà à n Elà kesà à stà jà n sijoitushorisontti ei siten yleensà pà à ty elà kkeelle pà à syyn Elà kesijoittajan salkun rakenteen pità isi sen sijaan muuttua koska jà ljellà oleva sijoitusaika lyhenee riskinsietokyky laskee Riski onneksi laskee ajan myà tà tarkemmin sanottuna ajan nelià juuren funktiona Sen sijaan uuden asunnon ostajan sijoitushorisontti loppuu asunnnon hankintaan sitten alkaa kiinteistà nhoito Jà rkevà à olisi todennà kà isesti aloittaa samalla seuraava sijoitusjakso sà à stà minen uusiin tavoitteisiin Riskit toteutuvat aina kyse on vain siità ettà milloin Pahinta on joutua paniikkiin sijoituskohteet realisoidaan kun niiden arvo on laskenut Paniikissa sijoittajan huolella tekemà t sijoitussuunnitelmat usein unohtuvat hà n realisoi tappionsa ja leikkaa osuutensa tulevasta noususta Siksi suunnitellusta sijoitushorisontista on syytà pità à kiinni Arvopaperimarkkinoiden kehitykseen kuuluvat nousun lisà ksi toistuvat laskut Niiltà ei kokeneinkaan salkunhoitaja pysty asiakkaitaan pelastamaan paitsi laskemalla salkun riskià ja sen pitkà n aikavà lin tuottoa Kurinalainen pysyminen ennalta laaditussa sijoitussuunnitelmassa edistà à suunniteltujen tavoitteiden saavuttamista Paras tapa hajauttaa sijoitusten hankinta ajankohtaan liittyvà à riskià on luonnollisesti jakaa ostot useampaan hetkeen Mità pitempi sijoittajan sijoitushorisontti on sen varmemmin hà n onnistuu saavuttamaan tavoitteensa Sama pà tee osittain myÃ

  Original URL path: http://seligson.fi/suomi/sijoitustieto/tiedostot/aikajanne.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Seligson & Co - Sijoitustietoa - Allokaation merkitys
  houkutus keskittyà lillukanvarsiin todella paljon merkitsevien suurten pà à tà sten asemesta Sijoitusten tuottojen syntymiseen vaikuttaa neljà tekijà à allokaatio eli varallisuuden jako kustannukset yksittà isten sijoituskohteiden valinta sijoitusten ajoitus Nà istà ehdottomasti tà rkeimmà t ovat allokaatio ja kustannukset Nà in ennen kaikkea siksi ettà yksittà isten muita parempien sijoitusten identifioiminen on là hes mahdotonta samoin ajoitus Allokaation merkitys tulee loistavasti esille Ibbotsonin ja Kaplanin vankan aseman saavuttaneessa tutkimuksessa Does Asset Allocation Policy Explain 40 90 or 100 of Performance Heidà n tutkimustensa mukaan allokaatio selittà à n 90 rahastojen tuottovaihteluista n 40 tuottojen eroista là hes 100 varsinaisesta tuottotasosta Olivatpa tà smà lliset luvut mitkà tahansa voidaan joka tapauksessa olla varmoja siità ettà jako osake ja korkosijoitusten và lillà on yksi sijoittajan ehdottomasti tà rkeimmistà pà à tà ksistà Allokaatiosuunnittelussa kannattaa ottaa huomioon ainakin seuraavat varallisuusluokat osakkeet korkea riski maantieteelliset alueet valuutat toimialat isot yhtià t pienet yhtià t korkoinstrumentit lyhyet korot là hes riskità n kà teinen pitkà t korot maltillinen riski muu varallisuus kiinteistà t maa metsà osuudet listaamattomista yrityksistà Nyrkkisà à ntà on mità suurempi osakepaino sità suurempi pitkà n aikavà lin tuotto odotus ja riski Korkopainon lisà à minen tasaa riskejà mutta và hentÃ

  Original URL path: http://seligson.fi/suomi/sijoitustieto/tiedostot/allokaatio.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Seligson & Co - Sijoitustietoa - Ajoituksen merkitys
  sijoittajaa jotka kaikki vuosina 1986 1998 sijoittivat 1000 markkaa vuodessa eri strategioilla Sijoittaja A oli markkinaguru ja pystyi aina tà ydellisesti ajoittamaan toimintaansa niin ettà joka vuosi sijoitti markkansa osakemarkkinoille vuoden edullisimpaan hintaan mitattuna joka kuukauden viimeisen pà ivà n kursseilla Sijoittaja B sijoitti rahansa jà rjestelmà llisesti osakkeisiin heti ne saatuaan riippumatta kurssitasosta Sijoittaja C sijoitti rahansa jà rjestelmà llisesti osakkeisiin yhtà suurina erinà joka kuukausi Sijoittaja D oli armoton epà onnen soturi joka sijoitti kaikki rahansa osakkeisiin mutta aina vuoden huonoimpaan hintaan Sijoittaja E epà rà i ja piti markkinoita jatkuvasti korkealle arvostettuina Loppujen lopuksi hà n ei koskaan tullut sijoittaneeksi markkaakaan osakkeisiin Alla olevat luvut perustuvat todellisiin osakekursseihin ja markkinakorkoihin Suomessa vuosina 1986 1998 Sijoittajien loppuvarallisuus 1986 1998 vrt C Sijoittaja A ajoittaa tà ydellisesti 70 152 23 Sijoittaja B sijoittaa heti rahat saatuaan 60 043 6 Sijoittaja C sijoittaa joka kuukausi 56 887 0 Sijoittaja D ostaa korkeimmalla kurssitasolla 47 348 17 Sijoittaja E odottaa parempaa tilaisuutta 23 099 59 Ajoituksella oli merkityksensà markkinaguru A lla oli vuonna 1998 10 000 markkaa enemmà n kuin B llà joka sijoitti rahansa heti Ero on kuitenkin merkityksetà n verrattuna E n lopputulokseen joka menetti 37 000 markkaa verrattuna B hen koska ei loppujen lopuksi uskaltautunut mukaan markkinoille ollenkaan Suotuisa lopputulos vaati kuitenkin vahvoja hermoja Valittu ajanjakso 1986 1998 oli eràs Suomen pà rssin kaikkien aikojen dramaattisimmista pà rssikurssit kolminkertaistuivat 1986 1989 laskivat 70 prosentilla 1989 1992 alemmalle tasolle kuin vuoden 1986 alussa ja kymmenkertaistuivat 1992 1998 Tà mà n johdosta sijoittajat A B C ja D jotka sijoittivat jatkuvasti osakkeisiin olivat kaikki menettà neet merkittà và n osan alkuperà isestà sijoituksestaan pà rssikurssien aallonpohjassa 1992 Markkinaguru A oli pahimmillaan 30 prosenttia tappiolla kun epà onnen soturi D oli jopa menettà nyt 54 prosenttia sijoituksestaan B ja C

  Original URL path: http://seligson.fi/suomi/sijoitustieto/tiedostot/ajoitus.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive